Informatie en opleiding van werknemers

Op deze pagina

  Informatie

  De werkgever moet de werknemer voorlichten over de aard van zijn werkzaamheden, de daaraan verbonden restrisico's en de maatregelen om deze gevaren te voorkomen of te beperken:

  1. op het moment van indiensttreding;
  2. wanneer dat nodig is voor de bescherming van het welzijn.

  De werkgever verstrekt de leden van de hiërarchische structuur en de werknemers alle gegevens betreffende de risico's en de preventieve maatregelen die van toepassing zijn op het niveau van de organisatie in haar geheel, op het niveau van elke groep arbeidsplaatsen of functies en op het niveau van de individuele arbeidsplaats of functie, die zij nodig hebben voor de uitvoering van hun taak of die zij nodig hebben voor de bescherming van hun veiligheid of gezondheid en die van de andere werknemers.

  Hij verstrekt hen ook de nodige informatie over noodprocedures, met inbegrip van maatregelen die moeten worden genomen bij ernstig en onmiddellijk gevaar, en over eerste hulp, brandbestrijding en evacuatie van werknemers.

  De werkgever vermeldt op een voor de gedetacheerde werknemers gemakkelijk bereikbare plaats de namen en contactgegevens van:

  • de (niet-gespecialiseerde) preventieadviseur van de interne dienst;
  • de preventieadviseur-arbeidsarts;
  • de preventieadviseur voor psychosociale aspecten

  en zo nodig de naam van de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk.
  Dit kan gebeuren door middel van posters, via het intranet, ...

  De leden van de hiërarchie moeten ervoor zorgen dat de werknemers de bij de toepassing van de wetgeving ontvangen informatie over het welzijn van de werknemers tijdens de uitoefening van hun werk begrijpen en in praktijk brengen.

  Opleiding

  Wanneer de werkgever een werknemer met de uitvoering van een taak belast, houdt hij rekening met de capaciteiten van de werknemer met betrekking tot het welzijn op het werk.

  De werkgever ziet erop toe dat iedere werknemer een voldoende en adequate opleiding krijgt op het gebied van het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, die specifiek is afgestemd op hun arbeidsplaats of functie.

  Deze opleiding moet worden aangepast aan de ontwikkeling van de risico's en het ontstaan van nieuwe risico's en zo nodig periodiek worden herhaald.

  De kosten van de opleiding mogen niet ten laste van de werknemers worden gebracht. Het wordt gegeven tijdens werktijd.

  Instructies

  De werkgever moet de werknemers passende instructies geven en begeleidende maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat deze instructies redelijkerwijs worden nageleefd.

  De werkgever neemt passende maatregelen om ervoor te zorgen dat alleen werknemers die adequate instructies hebben ontvangen, toegang hebben tot zones met ernstig en specifiek gevaar.

  De leden van de hiërarchie moeten:

  • nagaan of de taakverdeling zodanig is uitgevoerd dat de verschillende taken worden uitgevoerd door werknemers die over de nodige vaardigheden beschikken en daartoe de nodige opleiding en instructies hebben ontvangen;
  • toezien op de naleving van de instructies die krachtens de wetgeving moeten worden gegeven met betrekking tot het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.

  Het lid van de hiërarchie dat door de werkgever is aangewezen en verantwoordelijk is voor het onthaal van elke nieuwe werknemer, ondertekent een document waaruit blijkt dat de nodige informatie en instructies betreffende het welzijn op het werk zijn verstrekt.

  Meer informatie

  Art. 5 welzijnswet – art. I.2-11 van de codex - hoofdstuk III van boek I, titel 2 van de codex

  Zie pagina Codex over het welzijn op het werk onder het thema Welzijn op het werk.