Informatie aanvragen

Op deze pagina

  Deze website bevat inlichtingen over de regelgeving die opgesteld werd door de diensten van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg over de materies waarvoor zij bevoegd zijn.

  Hebt u de thema’s op de website geraadpleegd en wenst u verduidelijkingen?

  Contact center van het Toezicht op de Sociale Wetten

  Voor algemene vragen om informatie over de onderstaande thema's : contacteer het contactcenter van het Toezicht op de Sociale Wetten

  • Telefonisch van maandag tot vrijdag van 9u tot 12u en van 14u tot 16u30 op het telefoonnummer 02 235 55 55
  • Via e-mail: info.tsw@werk.belgie.be

  Thema's

  • Arbeidstijden, uurroosters, pauzes en rusttijden, zondagsrust en feestdagen, deeltijdse arbeid, nachtarbeid… 
  • Arbeidsreglement en sociale documenten… 
  • Arbeidsovereenkomst, sluiten van de overeenkomst, soorten overeenkomsten, einde van de overeenkomst, ontslag, opzegtermijn, uitzendarbeid, studentencontract, dienstencheque-overeenkomst… 
  • Verloning, loon, barema’s, gewaarborgd loon in geval van arbeidsongeschiktheid, bescherming van het loon, voordelen, premies, verplaatsingskosten… 
  • Klein verlet, omstandigheidsverlof, verlof voor dringende redenen, tijdskrediet, moederschapsverlof, vaderschapsverlof, ouderschapsverlof… 
  Het Toezicht op de Sociale Wetten heeft als opdracht ervoor te zorgen dat de beleidslijnen inzake collectieve en individuele arbeidsbetrekkingen worden nageleefd. Ze doen dit door een raadgevende, preventieve en repressieve rol te vervullen.
   

  Voor het indienen van een klacht over één van de bovenstaande thema's : contacteer de externe directie van het Toezicht op de Sociale Wetten die bevoegd is voor de gemeente waar de werkgever gevestigd is.

  Welzijn op het werk

  Voor algemene vragen om informatie over de onderstaande thema's

  • Veiligheid en gezondheid op het werk, ergonomie 
  • Arbeidsongeval, preventie, aangifte 
  • Risicoanalyse, analyse van de werkposten 
  • Blootstelling van werknemers aan gevaarlijke producten, asbest, biologische, chemische of kankerverwekkende agentia, ioniserende stralingen 
  • Arbeidsplaatsen, tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, veiligheidscoördinatoren 
  • Specifieke beschermingsmaatregelen: jongeren, zwangere vrouwen, nachtwerkers, uitzendkrachten 
  • Comité voor preventie en bescherming op het werk 
  • Psychosociale risico’s: stress, burn-out, pesten, ongewenst seksueel gedrag, geweld op het werk 

  Contacteer in eerste instantie de interne of externe dienst voor preventie en bescherming op het werk van de werkgever.

  In tweede instantie kan u contact nemen met de regionale directie van het Toezicht op het Welzijn op het Werk die bevoegd is voor de plaats waar de werkgever gevestigd is.

  Om hem bij te staan in de uitvoering van de maatregelen inzake welzijn op het werk moet elke werkgever beschikken over een interne of externe dienst voor preventie en bescherming op het werk. In deze dienst moet steeds een preventieadviseur aanwezig zijn. Hij heeft een adviesfunctie ten overstaan van de werkgever en de werknemers. De contactgegevens van deze dienst zijn opgenomen in het arbeidsreglement van uw organisatie.

  Het Toezicht op het Welzijn op het Werk heeft als opdracht te controleren dat de uitvoering van de beleidslijnen inzake welzijn worden nageleefd, zowel in de privé-sector als in de openbare sector. Ze doen dit door een raadgevende, preventieve en repressieve rol te vervullen.

  Tewerkstellingsmaatregelen

  Contacteer bij voorrang de regionale tewerkstellingsdiensten, de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid – RSZ en de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening – RVA

  Opmerkingen over de website

  Heb je opmerkingen over de website? Contacteer dan de Directie van de communicatie (dircie@werk.belgie.be)

  Pers

  Voor alle vragen over de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, kunt u contact opnemen met de persverantwoordelijke.

  Andere instellingen

  De hierna vermelde onderwerpen behoren niet tot de bevoegdheid van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

  In geval van twijfel kan u een e-mail sturen naar informatie@werk.belgie.be. Uw vraag zal bezorgd worden aan de bevoegde dienst.