Preventie van psychosociale risico’s op het werk

Op deze pagina

  De bekendste uitingen van deze risico's zijn stress, burn-out, geweld, morele of seksuele pesterijen op het werk. Deze risico's, waarvan de bron kan worden gevonden in de organisatie van het werk, de inhoud van het werk, de intermenselijke betrekkingen op het werk, de arbeidsomstandigheden en de levensomstandigheden op het werk, kunnen leiden tot aantasting van de geestelijke gezondheid van de werknemer, die gepaard kan gaan met lichamelijke schade.

  De werkgever moet de preventie van deze risico's integreren in zijn preventiebeleid en ze opnemen in de risicoanalyse die voor de (gedetacheerde) werknemers wordt uitgevoerd.
  De werkgever moet de nodige maatregelen treffen om psychosociale risico's op het werk te voorkomen of om de uit deze risico's voortvloeiende schade voor de gezondheid van de (gedetacheerde) werknemer te voorkomen of te beperken.

  Voor de preventie van deze specifieke risico's moet elke werkgever zich laten bijstaan door een preventieadviseur die gespecialiseerd is in psychosociale aspecten van het werk en die over de in de wetgeving omschreven bevoegdheden beschikt.

  Toepassing voor de werkgever die gedetacheerde werknemers in België tewerkstelt

  In principe moet de werkgever van de gedetacheerde werknemer zich houden aan de hierboven beschreven wettelijke bepalingen die in België van toepassing zijn.

  Indien de werkgever van de gedetacheerde werknemer binnen zijn onderneming of bij een externe preventiedienst in zijn land niet beschikt over een persoon met bevoegdheden die gelijkwaardig zijn aan die van de preventieadviseur psychosociale aspecten en die in staat is de in de Belgische wetgeving vastgestelde procedures toe te passen, moet hij zich aansluiten bij een in België erkende externe dienst.

  Gedetacheerde werknemers die menen dat zij gezondheidsschade oplopen als gevolg van deze psychosociale risico's, moeten bij deze gespecialiseerde preventieadviseur een verzoek om informele of formele psychosociale interventie kunnen indienen. De werkgever moet passende maatregelen nemen om de schade een halt toe te roepen, voor zover deze gevolgen heeft voor het gevaar.

  In de werkregeling voor de ter beschikking gestelde werknemer moet het volgende worden opgenomen:

  • de contactgegevens van de preventieadviseur psychosociale aspecten of van de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk waarvoor hij zijn taken uitvoert;
  • de procedures die toegankelijk zijn voor de werknemers.

  Meer informatie

  Meer informatie over Psychosociale risico’s op het werk op deze website onder het thema Welzijn op het werk.