Gemotiveerde kennisgeving indien de duur van de detachering twaalf maanden overschrijdt

Op deze pagina

  Wanneer de detachering daadwerkelijk langer duurt dan twaalf maanden, kan de werkgever van de gedetacheerde werknemer gedurende een bijkomende periode van zes maanden uitgezonderd worden van de verplichting om bijkomende, Belgische arbeidsvoorwaarden toe te passen overeenkomstig de bijzondere regeling die normaal gezien van toepassing zou zijn.

   

  Deze bijkomende periode van zes maanden zal steeds van start gaan op de eerste dag van de dertiende maand van de detachering.

  Om gebruik te kunnen maken van de uitzondering op de verplichting om bijkomende Belgische arbeidsvoorwaarden toe te passen, moet de werkgever een gemotiveerde kennisgeving verstrekken aan de sociaal inspecteurs van de Algemene Directie Toezicht op de sociale wetten van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg, met andere woorden: de Belgische arbeidsinspectie. Deze kennisgeving mag ook verstrekt worden door een lasthebber van de werkgever.

  1. Dergelijke gemotiveerde kennisgeving is geenszins een verplichting, maar slechts een mogelijkheid die geboden wordt aan de werkgever van een gedetacheerde werknemer om te kunnen genieten van een tijdelijke uitzondering van zes maanden

  Bovendien mag deze gemotiveerde kennisgeving niet verward worden met de Limosa-melding. De Limosa-melding is een verplichte formaliteit die voorafgaand aan de tewerkstelling van een gedetacheerde werknemer in België vervuld moet worden.

  2. De gemotiveerde kennisgeving moet -al naargelang het geval- binnen de volgende termijnen worden verstrekt:

  • Voor het einde van de twaalfde maand van de tewerkstelling van de gedetacheerde werknemer, of
  • Op 30 juli 2020 in het geval dat de detachering op die datum reeds langer duurt dan twaalf maanden, maar nog geen achttien maanden.

  Bovenstaande termijnen moeten strikt worden toegepast. De gemotiveerde kennisgeving, verstrekt buiten één van de bovenstaande termijnen, zal niet geldig zijn. 

  3. De manier waarop de gemotiveerde kennisgeving aan de Belgische arbeidsinspectie moet worden verstrekt.

   Om geldig te zijn moet de gemotiveerde kennisgeving worden verstrekt met de volgende principes indachtig.  

  • Als de werkgever voor de betrokken detachering ook al een Limosa-melding heeft moeten doen, moet de werkgever of zijn lathebber de gemotiveerde kennisgeving online verstrekken aan de Belgische arbeidsinspectie via de applicatie Gemotiveerde kennisgeving.
    
  • Als de werkgever daarentegen vrijgesteld is van de verplichting om een Limosa-melding te verrichten voor de betrokken detachering, dan zal de werkgever of zijn lasthebber de gemotiveerde kennisgeving per mail moeten versturen naar het volgende e-mailadres: SPOC.LabourInspection@employment.belgium.be.
    

       Deze mail moet de volgende gegevens bevatten:

  • De identificatiegegevens van de betrokken werkgever, met andere woorden, al naar gelang het geval:
    
   • Indien de werkgever een rechtspersoon is: de naam van de onderneming en het adres van de maatschappelijke zetel;
     
   • Indien de werkgever een fysiek persoon is: zijn voor- en achternaam, geboortedatum en adres.

  Daarentegen, indien de werkgever een Belgisch ondernemingsnummer heeft of bij gebrek hieraan een Belgisch sociaal zekerheidsnummer, dan is de vermelding daarvan voldoende in de plaats van voornoemde identificatiegegevens. 

  • De identificatiegegevens van de lasthebber die de gemotiveerde kennisgeving voor rekening van de betrokken werkgever doet, met andere woorden, al naar gelang het geval:
   • Indien de lasthebber een rechtspersoon is: de naam van de onderneming die lasthebber is en het adres van zijn maatschappelijke zetel, of
   • Indien de lasthebber een fysiek persoon is: zijn voor- en achternaam, geboortedatum en adres. 

  Daarentegen, indien de lasthebber een Belgisch ondernemingsnummer heeft of bij gebrek hieraan een Belgisch sociaal zekerheidsnummer, dan is de vermelding daarvan voldoende in de plaats van voornoemde identificatiegegevens.

  Let wel, wanneer een lasthebber de gemotiveerde kennisgeving doet voor rekening van de werkgever moet hij -bovenop de identificatie gegevens van de werkgever- eveneens zijn eigen identificatiegegevens meedelen.

  • Naam, voornaam en geboortedatum van de gedetacheerde werknemer waarvoor de tijdelijke niet toepassing van de bijkomende arbeidsvoorwaarden ter kennis wordt gebracht

  Wanneer de werknemer over een identificatienummer van het rijksregister beschikt of een identificatienummer van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid (voor fysieke personen uit het buitenland die niet geregistreerd zijn in het Belgische nationaal register) is de vermelding van dit nummer voldoende, in de plaats van voornoemde voor- en achternaam en geboortedatum.

  • De datum, uitgedrukt in dag, maand en jaar waarop de detachering van de betrokken werknemer twaalf maanden overschrijdt;
  • De redenen waarvoor de werkgever (of zijn lasthebber) de tijdelijke niet-toepassing van de bijkomende arbeidsvoorwaarden ter kennis brengt.

  4. Voor meer informatie met betrekking tot de gemotiveerde kennisgeving, kan u contact opnemen met de Belgische arbeidsinspectie via het volgende e-mailadres: SPOC.LabourInspection@employment.belgium.be.

   Voor meer informatie met betrekking tot de toepasselijke arbeidsvoorwaarden in geval van detachering naar België kan u terecht op de volgende pagina.