Arbeidsvoorwaarden bepaald door bij koninklijk besluit algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomsten (strafrechtelijk beteugeld)

Op deze pagina

  Collectieve arbeidsovereenkomsten die door een koninklijk besluit algemeen verbindend verklaard zijn (maw strafrechtelijk gesanctioneerd)  

  In geval van detachering van een werknemer in België moeten enkel de collectieve arbeidsovereenkomsten die door een koninklijk besluit algemeen verbindend verklaard zijn (nl. deze die strafrechtelijk zijn gesanctioneerd) worden toegepast. 

  De bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomsten die door een koninklijk besluit algemeen verbindend verklaard zijn (nl. deze die strafrechtelijk zijn gesanctioneerd) zijn gesloten in het kader van de wet van 5 december 1968 (bijvoorbeeld, de bepalingen met betrekking tot de loonbarema’s). 

  Deze strafrechtelijk gesanctioneerde collectieve arbeidsovereenkomsten kunnen ofwel nationaal of sectoraal zijn.  

  1. De nationale collectieve arbeidsovereenkomsten worden aangenomen door de Nationale Arbeidsraad en zijn van toepassing op de gehele privésector.
   Een geconsolideerde versie van deze nationale collectieve arbeidsovereenkomsten kan worden geconsulteerd via deze link: http://www.cnt-nar.be/Cao-lijst.htm
    
  2. De sectorale collectieve arbeidsovereenkomsten zijn gesloten in paritaire comités en zijn van toepassing op een bedrijfstak.

  Om te weten te komen welke door koninklijk besluit algemeen verbindend verklaarde sectorale collectieve arbeidsovereenkomsten van toepassing zijn, dient te worden gekeken naar de hoofdactiviteit van de betrokken onderneming, zoals uitgeoefend tijdens de detachering in België.   

  Deze hoofdactiviteit geeft aan onder welk paritair comité de betrokken onderneming ressorteert, wat op zijn beurt bepalend is voor de aanduiding van de toepasselijke sectorale collectieve arbeidsovereenkomsten.  

  Informatie en contact