Buitenlandse werknemers

Op deze pagina

  Om in België te mogen werken moeten buitenlandse werknemers beschikken over een toelating om te werken.

  Tot 31 december 2018 bleek die toelating om te werken uit het bezit van een arbeidskaart. Vanaf 1 januari 2019 is de gecombineerde vergunning ingevoerd. Daardoor zal het verblijfsdocument vermelden of de betrokkene de toelating heeft om te werken.

  Sinds de zesde staatshervorming zijn de gewesten bevoegd voor de regelgeving inzake de buitenlandse werknemers.

  Voor meer informatie inzake de tewerkstelling van buitenlandse werknemers kunt u terecht bij de gewesten overheden:

  U vindt ook informatie op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken: https://dofi.ibz.be/nl/themes

  De federale overheid is wel nog wetgevend bevoegd voor de tewerkstelling van buitenlandse die zich in een specifieke verblijfsituatie bevinden. Het gaat om buitenlandse onderdanen waarvan het belangrijkste motief om naar België te komen niet het werk was, en van wie de toelating om te werken rechtstreeks is afgeleid van een bepaalde verblijfssituatie. De federale overheid bepaalt voor deze personen of ze al dan niet mogen werken. Dit gegeven zal vanaf 1 januari 2019 ook vermeld worden op het verblijfsdocument.

  Algemeen gesproken gaat het om volgende groepen van personen:

  • EU-burgers of burgers met een langdurig verblijf
  • Verzoekers om internationale bescherming en erkende vluchtelingen
  • Studenten
  • Gezinsleden

  Een volledig overzicht vindt u op deze pagina "Tewerkstelling van buitenlandse werknemers in een specifieke verblijfssituatie".

  Ook is de federale wetgeving inzake de au pairs nog van toepassing. U vindt meer informatie op de pagina "Au pair-jongeren in België".

  Hoewel de federale overheid bevoegd is voor de wetgeving, ligt de uitvoerende bevoegdheid bij de gewesten. Voor meer informatie kunt u dus terecht bij de hoger vermelde gewestelijke diensten of bij de Dienst Vreemdelingenzaken.

  De federale en de gewestelijke inspectiediensten zijn bevoegd in deze materie.

  De Federale Adviesraad voor de tewerkstelling van buitenlandse onderdanen is bevoegd advies te geven over de nieuwe federale wetgeving in deze materie. Een overzicht van vroegere adviezen vindt u op de pagina "Federale Adviesraad voor de tewerkstelling van buitenlandse onderdanen".