AD Arbeidsrecht en juridische studiën

Op deze pagina

  Tel. : 02 233 41 11
  E-mail : ajs@werk.belgie.be

  Directeur-generaal: Peter Vansintjan

  Peter Vansintjan

  Algemene opdracht : de voorbereiding, de bevordering en de uitvoering van het beleid inzake individuele arbeidsbetrekkingen en inspraakorganen en het beleid inzake de federale bevoegdheden op vlak van werkgelegenheid en werkloosheid.

  Afdeling van de reglementering van de individuele arbeidsbetrekkingen

  Verantwoordelijken: Chris Vanlaere

  Directie van de reglementering van de individuele arbeidsbetrekkingen - N

  Verantwoordelijke: Annelies Van De Geuchte

  Directie van de reglementering van de individuele arbeidsbetrekkingen - F

  Verantwoordelijke: Anne Zimmerman

  • Uitwerking en interpretatie van regelgevende teksten over :
   • de arbeidsovereenkomsten (arbeiders, bedienden, studenten, huisarbeiders, telewerkers, handelsvertegenwoordigers, interimarbeiders, binnenschippers, vissers, schepelingen, betaalde sportbeoefenaars, PWA, dienstencheques, flexiwerkers...);
   • de deeltijdse arbeid;
   • de herstructureringen (informatie en raadpleging van de werknemers, sluiting van ondernemingen, collectieve ontslagen, conventionele overdracht van ondernemingen);
   • politiek verlof;
   • non-discriminatie op basis van leeftijd;
   • de arbeidsorganisatie (arbeidsduur, wekelijkse rust, feestdagen, nachtarbeid, rusttijden en pauzes, deeltijds werk), arbeidsduurvermindering, vrouwen-, kinder- en jongerenarbeid, de arbeidsreglementen, de loonbescherming, de interimarbeid, de sociale documenten, de bouwwerken, de sociale abonnementen... ;
   • moederschapsbescherming (behalve de reglementering welzijn op het werk);
   • detachering van werknemers, toepasbare regelgeving;
   • interimarbeid, terbeschikkingstelling van werknemers, werkgeversgroeperingen.
  • Verbindingsbureau: contactpunt in navolging van de richtlijn EG 96/71 voor inlichtingen over de regelgeving die van toepassing is op werknemers gedetacheerd in België; buitenlandse werkgevers oriënteren naar de bevoegde administraties.
  • Informatie en advies over individuele problematieken in het kader van de arbeidsverhouding.

  Afdeling van de inspraakorganen en de arbeidsgerechten

  Afdelingshoofd: Sarah Depuydt

  • Organisatie van de sociale verkiezingen;
  • Uitwerking van de normen met betrekking tot het statuut van de werknemersvertegenwoordigers;
  • Uitwerking en interpretatie van de normen met betrekking tot de instelling, de werking en de doelstellingen van de ondernemingsraden (met inbegrip van de sociale balans);
  • Uitwerking en interpretatie van de normen inzake de instelling, de werking en de opdrachten van de Europese ondernemingsraden;
  • Herstructureringsobservatorium: verzameling, behandeling en publicatie van statistische gegevens met betrekking tot de herstructureringen van ondernemingen;
  • Benoeming en ontslag van de sociale magistraten van de arbeidshoven en -rechtbanken.

  Afdeling van de juridische studiën, de documentatie en de geschillen

  Tel. : 02 233 41 11
  E-mail : afdjur@werk.belgie.be 
  Afdelingshoofd: Véronique Verelst 

  • Bijstand aan het departement op juridisch vlak en inzake documentatie;
  • Behandeling van de dossiers van de administratieve geldboeten.

  Directie van de juridische studiën en de geschillen

  • Juridische studies;
  • Coördinatie en advies bij ontwerpteksten;
  • Juridische documentatie;
  • Opvolging van de geschillen bij de Belgische en Europese rechtbanken.

  Directie van de documentatie

  E-mail : bibliotheek@werk.belgie.be 
  Diensthoofd: Anke Coppens 

  • Beheer van de documentatie voor alle diensten van het departement en de coördinatie van de centrale bibliotheek en van de handbibliotheken van de administraties.

   Afdeling van de werkgelegenheid en het secretariaat

   Afdelingshoofd: Jo Philips

   Directie van de werkgelegenheid

   • Voorbereiding, bevordering en uitvoering van het beleid inzake werkgelegenheid en regulering van de arbeidsmarkt, interpretatie van regelgevende teksten en uitvoering van federale maatregelen inzake werkgelegenheid en werkloosheidsverzekering (startbaanovereenkomst, Sociale maribel, projecten risicogroepen, ...).
   • Voorbereiding en interpretatie van regelgevende teksten met betrekking tot de opdrachten van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening en de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen (werkloosheid, werkloosheid met bedrijfstoeslag, tijdskrediet, loopbaanonderbreking,...);
   • Voorbereiding en interpretatie van de regelgeving inzake de tewerkstelling van buitenlandse arbeidskrachten die zich in een specifieke verblijfssituatie bevinden (asielzoekers, studenten, familieleden);
   • Opvolgen impact zesde Staatshervorming, luik arbeidsmarkt;
   • Analyses en studies aangaande deze materies.

   Directie van het secretariaat

   • Secretariaat van de Algemene Directie Arbeidsrecht en juridische studiën
   • Dagelijks beheer en opvolging van inkomende en uitgaande vragen om advies
   • Dagelijks beheer en dispatching van inkomende telefonische oproepen
   • Dagelijks beheer van de agenda van de Algemene Directie Arbeidsrecht en juridische studiën
   • Beheer van databanken (Metaleg, Alfresco, …)
   • Dagelijks beheer en opvolging van inkomende en uitgaande dossiers naar de beleidscel, met inbegrip van controle op de correcte toepassing van de bestaande procedures inzake het opstellen van K.B.’s en wetten
   • Beheer website (coördineren, bijwerken en publiceren van teksten)

   Afdeling van de administratieve geldboeten en het e-pv

   Afdelingshoofd: Jan Vanermen 

   Directie van de administratieve geldboeten

   • Samenstellen en opvolgen van de dossiers, onderzoek van de processen-verbaal en van de verweermiddelen, opstellen van gemotiveerde beslissingen, opvolging van de rechtszaken voor de arbeidsrechtbank, uitvoering van de vonnissen en arresten.

   Directie van het e-pv en het e-dossier

   Diensthoofd: Sarah Vergauwen

   • Coördinatie en beheer van de projecten epv en e-dossier, het verlenen van juridische adviezen en ondersteuning aan de projectpartners en de organisatie van de beheerscomités.