Voorstelling

De Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg bestaat in zijn huidige vorm sedert 1 januari 2003. Het koninklijk besluit van 3 februari 2002 (gewijzigd op 18 april 2021) tot oprichting van de FOD omschrijft zijn taken en opdrachten als volgt:

  • De voorbereiding, de bevordering en de uitvoering van het beleid inzake collectieve arbeidsbetrekkingen, de begeleiding van het sociaal overleg, de preventie en de verzoening bij sociale conflicten; 
  • De voorbereiding, de bevordering en de uitvoering van het beleid inzake individuele arbeidsbetrekkingen; 
  • De voorbereiding, de bevordering en de uitvoering van het beleid inzake het welzijn op het werk; 
  • De voorbereiding, de bevordering en de uitvoering van het beleid inzake werkgelegenheid, regulering van de arbeidsmarkt en werkloosheidsverzekering; 
  • De voorbereiding, de bevordering en de uitvoering van het beleid inzake gelijkheid; 
  • Ervoor zorgen dat de uitvoering van de beleidslijnen inzake collectieve en individuele arbeidsbetrekkingen, welzijn, werkgelegenheid en gelijkheid worden nageleefd, en dit via de inspectiediensten die een raadgevende, preventieve en repressieve rol vervullen; 
  • Administratieve boetes opleggen, meer bepaald bij inbreuken op de reglementaire bepalingen die voortvloeien uit de beleidslijnen inzake collectieve en individuele arbeidsbetrekkingen, welzijn, werkgelegenheid en gelijkheid; 
  • De sensibilisering van de sociale en economische actoren inzake de humanisering van de arbeid; 
  • De uitdieping van het sociale Europa;
  • Deelnemen aan het beleid van de strijd tegen de illegale arbeid en de sociale fraude.

Hier vindt u meer uitleg over de visie en de missie, de waarden en de historiek en het logo van de FOD.

U kunt ook de brochure over de FOD Werkgelegenheid (PDF, 5.89 MB) downloaden. In deze publicatie stelt de FOD Werkgelegenheid de visie, missie en strategische doelstellingen voor. Er zijn 9 doelstellingen die alle opdrachten van de FOD omvatten. Ze maken deel uit van het strategisch plan 2022-2024, ondertekend door de voorzitter van het Directiecomité en de federale regering, vertegenwoordigd door de minister van Werk. Deze publicatie bevat ook een korte beschrijving van de bevoegdheden van de FOD Werkgelegenheid.

Statistische informatie over de FOD vindt u op de website Infocenter Belgium.