Niet-discriminatie

Op deze pagina

  Niet-discriminatie in het algemeen

  De Belgische wetgeving verbiedt op een algemene wijze directe en indirecte discriminatie van personen, onder meer op grond van geslacht, leeftijd, nationale of etnische afstamming, geloof of levensbeschouwing, seksuele geaardheid, handicap, enz. Dit verbod wordt vastgesteld in de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, alsook in de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenophobie ingegeven daden en in de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van de discriminatie tussen vrouwen en mannen.

  Het verbod op discriminatie is van toepassing op het vlak van de arbeidsbetrekkingen (toegang tot de arbeidsmarkt, vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden, promotie, ontslag). Pesterijen op het werk of om het even welke vorm van intimidatie kunnen eveneens worden beschouwd als een vorm van discriminatie wanneer zij in verband staan met een bepaalde discriminatiegrond (bv. als een werknemer wordt gepest omwille van diens seksuele geaardheid, enz.).

  In geval van discriminatie (met uitzondering van discriminatie op grond van geslacht) kan contact worden opgenomen met Interfederaal Gelijkekansencentrum (UNIA). Dit centrum kan u nadere uitleg verschaffen omtrent de draagwijdte en de inhoud van uw rechten en plichten in dit verband en/of u bijstaan bij het neerleggen van een klacht, eventueel in samenwerking met uw vakbond en/of de arbeidsinspectie.

  Gelijke behandeling van mannen en vrouwen

  Geslachtsdiscriminatie op het vlak van de arbeidsbetrekkingen wordt apart geregeld in de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van de discriminatie tussen vrouwen en mannen.

  Deze wet verbiedt directe en indirecte geslachtsdiscriminatie in de arbeidsverhoudingen. Een verschil in behandeling op grond van zwangerschap, bevalling of moederschap wordt door deze wet beschouwd als een direct onderscheid op grond van het geslacht. Hetzelfde geldt voor onderscheid dat direct gebaseerd is op een verandering van geslacht. Bovendien wordt ongewenst seksueel gedrag op het werk net als intimidatie die verband houdt met het geslacht  door deze wet aanzien als een vorm van discriminatie op grond van het geslacht.

  In geval van geslachtsdiscriminatie kan een klacht worden neergelegd bij het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen.