De gevolgen van een controle

Op deze pagina

  Afloop van een controle

  De sociaal inspecteurs hebben de bevoegdheid:

  • om waarschuwingen te geven. Dit type interventie heeft tot doel een einde te stellen aan een inbreuk in de toekomst;
  • om een termijn op te leggen aan de overtreder. In deze tweede hypothese is het doel een regularisatie van de onregelmatige situatie te verkrijgen, meestal met terugwerkende kracht. Daardoor kan de werknemer schadeloos gesteld worden voor de veroorzaakte schade
  • om een proces-verbaal van inbreuk op te stellen (gewoonlijk PRO JUSTITIA genoemd). Daardoor wordt de inbreuk meegedeeld aan het openbaar ministerie.  Dit moet geïnterpreteerd worden als een aanbeveling om de vastgestelde inbreuk strafrechtelijk te vervolgen, met het oog een strafrechtelijke veroordeling te bekomen.

  De sociaal inspecteurs die belast worden met de controle op vlak van veiligheid en gezondheid hebben daarenboven nog de volgende specifieke bevoegdheden:

  • Verbieden dat een werkplaats wordt betreden; dat een of andere apparatuur, machine of materiaal, een gevaarlijke stof of product of bron van besmetting wordt gebruikt; de toepassing verbieden van een bepaald productieproces of de opslag van bepaalde gevaarlijke producten of afvalstoffen, het gebruik van onjuiste methoden voor het identificeren van risico's als gevolg van gevaarlijke stoffen, preparaten of afval verbieden;
  • Organisatorische maatregelen opleggen aangaande de interne of externe preventie- en beschermingsdiensten op het werk ​​​​​​;
  • de stopzetting van alle werkzaamheden te bevelen bij dreigend gevaar voor de veiligheid of gezondheid van de werknemers of bij het ontbreken van organisatorische maatregelen die de veiligheid of de gezondheid van de werknemers onmiddellijk of op langere termijn in gevaar kunnen brengen;
  • De evacuatie van een werkplaats op te leggen wanneer het gevraagd hen imminent lijkt;
  • Indien zij van mening zijn dat het gevaar dreigend is, kunnen zij de onder hun toezicht staande bedrijfsruimten, uitrusting, machines, installaties, materialen, apparaten, producten of productieafval laten verzegelen.

  Iedere persoon die zich benadeeld acht door één van deze maatregelen van een sociaal inspecteur heeft het recht om hiertegen in beroep te gaan bij de voorzitter van de arbeidsrechtbank. Dit beroep heeft echter geen opschortende werking.

  De sociaal inspecteur besluit zelf over de maatregel die hij in de gegeven omstandigheden wil nemen. Hij maakt daarbij gebruik van zijn appreciatierecht, zoals dat wordt gedefinieerd door het artikel 21 van het Sociaal Strafwetboek (zie 3.2).

  Appreciatierecht van de sociaal inspecteurs – Basis en grenzen

  Deze discretionaire bevoegdheid van de sociaal inspecteurs vloeit voor uit het verdrag nr. 81 van de Internationale Arbeidsorganisatie en is omgezet in het Sociaal Strafwetboek (art. 21). Tegelijkertijd bepaalt artikel 28ter, §3, van het Wetboek van strafvordering dat ”Enkel de feiten die het voorwerp uitmaken van de vorderingen van het openbaar ministerie en voor dewelke een opsporingsonderzoek werd aangevat, kunnen niet meer het voorwerp uitmaken van een verwittiging of van het vaststellen van een regularisatietermijn.