Verloning

Het betalen van loon is de tegenprestatie voor de geleverde arbeid en vormt dus een essentieel element van de arbeidsovereenkomst

Het begrip « loon » is een concept dat, al naargelang de betrokken wet, niet steeds dezelfde elementen omvat. Naargelang de bedoelde wetgeving (wet betreffende de arbeidsovereenkomsten, wetgeving inzake sociale zekerheid, wet betreffende de bescherming van het loon) worden bepaalde elementen inderdaad nu eens als loon beschouwd, en dan weer vormen ze geen loon.

Zo wordt bijvoorbeeld een opzeggingsvergoeding niet als loon beschouwd in het arbeidsovereenkomstenrecht, terwijl dezelfde vergoeding daarentegen als loon gekwalificeerd wordt in de zin van de wet betreffende de bescherming van het loon en van de wetgeving inzake sociale zekerheid.

De partijen bij de arbeidsovereenkomst (namelijk de werkgever en de werknemer) zijn in beginsel vrij om het bedrag van het loon vast te stellen. Het loon moet bepaald (bv. een concreet overeengekomen bedrag per maand, per week) of bepaalbaar zijn (bv. stukloon, uurloon, commissieloon ...). 

Om het bedrag van het loon van een werknemer te bepalen, moet men rekening houden met de minimumlonen die vastgesteld zijn in de collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO’s) in de activiteitensector en in de onderneming waar hij of zij tewerkgesteld is.  Wanneer bij een arbeidsovereenkomst niet uitdrukkelijk in enig loon wordt voorzien of het onmogelijk is het bedrag van het loon te bewijzen, is de geldende minimumloonschaal in de activiteitensector van de werknemer van toepassing. Als er binnen de sector of de onderneming geen enkel specifiek barema voorzien is, dan heeft de werknemer recht op het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen, eventueel aangepast in functie van de leeftijd. 

Bij de vaststelling van het loon, moet de werkgever eveneens bijzondere aandacht schenken aan de gelijkheid van het loon tussen mannelijke en vrouwelijke werknemers.

Om de twee jaar vindt het interprofessioneel sociaal overleg over de arbeidsvoorwaarden plaats. De loonnorm fungeert als omkadering voor het loonoverleg en bepaalt hoeveel de loonkosten mogen stijgen.  

De werkgever moet het overeengekomen loon betalen. Het niet-betalen van loon is strafbaar. De wet betreffende de bescherming van het loon heeft tot doel aan de werknemer een vrije beschikking over zijn loon te waarborgen en misbruiken bij de uitbetaling van het loon tegen te gaan.