Gerelateerde organen

Talrijke instellingen zijn gerelateerd aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg in de mate dat zij tussenkomen in dezelfde domeinen. Dit is het geval voor de parastatale organen die onder de bevoegdheid vallen van de minister van Werk en die uitvoerende of adviserende opdrachten hebben. Dit is ook het geval voor de adviesorganen waarvan de hoofdopdracht bestaat in het geven van adviezen in een welbepaald domein, en voor een aantal onder hen in het sluiten van akkoorden. Andere instellingen zijn minder formeel gerelateerd aan de FOD maar komen eveneneens tussen in zijn bevoegdheidsdomeinen.