Arbeidsinspectie

Er wordt enkel publiek ontvangen op afspraak. Bij het maken van de afspraak kan de inspecteur inschatten of het echt nodig is dat er fysiek wordt afgesproken. We blijven uiteraard telefonisch en per mail bereikbaar.

De Arbeidsinspectie van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg bestaat uit twee directies. 

De Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten omvat 8 regionale directies (4 in het Vlaamse Gewest, 3 in het Waalse Gewest, waarvan een voor de Duitstalige Gemeenschap, en 1 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest).  Deze regionale directies oefenen hun bevoegdheid uit over een welomschreven territoriaal ambtsgebied dat overeenstemt met een provincie of een groep van provincies: Externe directies Toezicht op de Sociale Wetten.

Het Toezicht op de Sociale Wetten beschikt over een contactcenter om te antwoorden op algemene vragen om informatie over de materies waarop het toezicht houdt

De Arbeidsinspectie - Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk omvat acht regionale directies, die bevoegd zijn voor een welbepaald ambtsgebied: Externe directies Toezicht op het Welzijn op het Werk.

Als u een individuele klacht wilt indienen of specifieke informatie over een dossier wilt opvragen, moet u contact opnemen met de bevoegde externe directie of regionale afdeling van de plaats waar de werkgever zijn activiteiten uitoefent. Hieronder vindt u de contactgegevens en het ambtsgebied van de externe directies of regionale afdelingen.

Voor meer algemene informatie, raadpleeg de rubriek Informatie aanvragen.

Meldingen van sociale fraude

De FOD Werkgelegenheid is erkend als bevoegde overheid voor de melding van feiten van sociale fraude. Elke werknemer in de privésector kan mogelijke overtredingen in een werkgerelateerde context melden (zoals zwartwerk of illegale tewerkstelling).

 

Toezicht Welzijn op het werk

Toezicht sociale wetten