Arbeidsinspectie - AD Toezicht op de Sociale Wetten

Op deze pagina

  Tel. : 02 233 41 11
  E-mail : tsw@werk.belgie.be 

  Directeur-generaal: Damien Delatour

  Damien Delatour

   

  Algemene opdracht : ervoor zorgen dat de uitvoering van de beleidslijnen inzake collectieve en individuele arbeidsbetrekkingen worden nageleefd, door een raadgevende, preventieve en repressieve rol te vervullen.

  Afdeling van het regionaal toezicht op de sociale wetten

  Coördinatoren:

  • Nadia Collaer, Adviseur-generaal
  • Cécile Dressen, Adviseur-generaal

  De Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten omvat 8 regionale directies (4 in het Vlaamse Gewest, 3 in het Waalse Gewest, waarvan een voor de Duitstalige Gemeenschap, en 1 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest).  Deze regionale directies oefenen hun bevoegdheid uit over een welomschreven territoriaal ambtsgebied dat overeenstemt met een provincie of een groep van provincies.

  Opdrachten:

  • Toezicht inzake reglementair arbeidsrecht (arbeidsreglementering en arbeidsbetrekkingen, bevordering van de werkgelegenheid), collectief arbeidsrecht (paritaire comités, fondsen voor bestaanszekerheid, collectieve arbeidsovereenkomsten) en de regelgeving inzake jaarlijkse vakantie.
  • Informatie inzake reglementair en collectief arbeidsrecht.
  • Informatie inzake burgerlijk arbeidsrecht (arbeidsovereenkomsten) en het niet-verbindend verklaarde collectief arbeidsrecht.
  • Bestrijding van ernstige sociale fraude, mensenhandel en sociale dumping, in samenwerking met andere inspectiediensten.

  Adresgegevens, ambtsgebieden en openingsuren van de directies van het Toezicht op de Sociale Wetten.

  Afdeling van de juridische zaken

  Coördinator : Jan Debackere, Adviseur-generaal

  Directie van het Contactcenter “informatie”

  Twee teams “contactcenter informatie” zorgen voor de behandeling van alle algemene informatievragen over de materies waarop toegezien wordt door het Toezicht op de Sociale Wetten.

  Telefoon: 02 235 55 55

  Mail: info.tsw@werk.belgie.be  

  Postadres: Ernest Blerotstraat 1 – 1070 Brussel

  Directie van de inspraakorganen

  De directie van de inspraakorganen is belast met het toezicht op de toepassing van de reglementering inzake bedrijfsorganisatie, dit wil zeggen:

  • De bevoegdheden en werking van de ondernemingsraden en sedert 2009 de beperkte informatieverstrekking in de Comités voor Preventie.
  • De economische en financiële informatie, te verstrekken aan de ondernemingsraden en comités zoals bepaald door het koninklijk besluit van 27 november 1973, en in het bijzonder de evolutie van de balans en de resultatenrekening.
  • De sociale informatie en de sociale balans, het optreden van de bedrijfsrevisoren in de ondernemingsraden, de loonkloofwet (M/V).

  Telefoon: 02 233 41 11

  Mail: tsw.inspraakorganen@werk.belgie.be

  Postadres: Ernest Blerotstraat 1 – 1070 Brussel

  Afdeling van de internationale zaken

  Coördinator: 

  Teams gedetacheerde werknemers

  In elke regionale directie is een team belast met onderzoeken die een bijzondere aanpak vergen gezien hun complexiteit, omvang en of tewerkstelling in een internationale context. Het gaat in de eerste plaats om de problematiek van de correcte naleving van de loon en arbeidsvoorwaarden door buitenlandse ondernemingen die met gedetacheerde werknemers werken in België.

  Zie ook: Verbindingsbureaus en arbeidsinspectie

  Teams vervoer

  Twee teams "Vervoer" coördineren de controles met betrekking tot de naleving van de loon en arbeidsvoorwaarden in de transport en logistieke sector. Dit zowel in een nationale als internationale context. Dit toezicht gebeurt in samenwerking met de Directie van het vervoer van de FOD Mobiliteit en Vervoer, de politie en andere inspectiediensten.

  Centrale afdeling

  Directie van de human ressources en de logistieke ondersteuning

  Directeur: Vincent Perrau, adviseur

  Coördinatie en logistieke ondersteuning van de directies van TSW: coördinatie, logistiek, HR en organisatie

  Directie van de monitoring en de technologische ondersteuning

  Directeur : Guy De Rocker, adviseur

  Coördinatie van de informaticavraagstukken en de technologische ondersteuning van de activiteiten van TSW en de inspecteurs op het terrein.

  Cel Kwaliteit

  Kwaliteitscoördinator: Marc Lombet, adviseur

  Coördinatie binnen de Algemene directie van de totstandkoming van een geïntegreerd kwaliteitsmanagementsysteem (dat de verschillende normen alsook EMAS, duurzame ontwikkeling en risicobeheer behandelt).

  Directie van de technische zaken

  Technische ondersteuning van het management voor de uitvoering van de toezichtsopdrachten van TSW

  • Afwijkingen inzake kinderarbeid
  • Commissie voor Goede Diensten, samenwerkingsakkoorden