Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen

Op deze pagina

  Tel. : 02 233 41 11
  E-mail : coa@werk.belgie.be 

  Directeur-generaal: Guy Van Gyes

  Guy Van Gyes

  Algemene opdracht: de voorbereiding, de bevordering en de uitvoering van het beleid inzake collectieve arbeidsbetrekkingen, de begeleiding van het sociaal overleg, de preventie en de verzoening bij sociale conflicten.

  Afdeling van de sociale bemiddeling

  Afdelingshoofd: Directeur-generaal

  Sociale bemiddelaars: Sonja Broucke, Nicolas Defise, Véronique Dubois, Steven Jacobs, Matthias Jacxsens, Dimitri Knockaert, Sylvie Kwaschin, Jean-François Macours, Frédéric Nollet, Sofie Ostyn, Isabelle Peereman, Brigitte Roefs, Sophie Rosman, Mandy Snoeks, Julien Souvereyns, Joep Vanderbeke, Sandra Vandergucht, Philip Verstraete;

  • Preventie en opvolging van sociale conflicten;
  • Sociale bemiddeling;
  • Voorzitterschap en vice-voorzitterschap van paritaire comités en subcomités;
  • Uitvoering van bijzondere administratieve opdrachten.

  Sociale bemiddeling in de overheidssector 

  Sociale bemiddelaars: Steven Jacobs, Frédéric Nollet, Brigitte Roefs 

  • Preventie en opvolging van sociale conflicten; 
  • Sociale bemiddeling; 
  • Het ondersteunen van de verschillende onderhandelings- en overlegorganen;
  • Het opstellen van verslagen en studies voor alle overheidsdiensten;
  • Het opvolgen van de evolutie van de Europese richtlijnen. 

  Afdeling van het sectoraal overleg

  Afdelingshoofd: Philip Braekmans

  • Waarborgen van de ontwikkeling, de opvolging en de juridische en logistieke ondersteuning van het sectoraal sociaal overleg

  Directie algemene Zaken  

  • Intern beheer (secretariaat, personeelszaken, budget, logistiek en informatica);
  • Opvolging van de bestuursovereenkomst en actieplannen
  • Interne controle en beheer van interne processen
  • Verspreiding van interne informatie 

  Directie van het beheer van de paritaire comités 

  Diensthoofd: Isabelle Sottiaux  

  • Oprichting van de paritaire comités en subcomités en de benoeming van hun leden;
  • Vaststelling van het bevoegde paritaire comité voor individuele ondernemingen;
  • Representativiteit van de werkgevers- en werknemersorganisaties;
  • Regeling van de geschillen over de bevoegdheid van de paritaire comités en subcomités.

  Directie van het secretariaat van de paritaire comités 

  Diensthoofd: Yves Bolsée

  • Organisatie en ondersteuning van de vergaderingen van de paritaire comités en subcomités;
  • Opstellen van de notulen van de vergaderingen van de paritaire organen;
  • Administratieve ondersteuning van de paritaire organen;
  • Organisatie van de archieven van de paritaire organen.

  Directie van de griffie en de algemeen verbindend verklaring van de CAO's 

  Diensthoofd: Ingrid Abraham

  • Procedure tot algemeen verbindend verklaring van sectorale CAO's;
  • Voorbereiding van de publicatie van de koninklijke besluiten die de collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO's) algemeen verbindend verklaren;
  • Raadpleging van de collectieve arbeidsovereenkomsten en aflevering van voor eensluidend verklaarde afschriften van geregistreerde CAO's;
  • Ontvangst en registratie van collectieve arbeidsovereenkomsten, toetredingen en opzeggingen;
  • Neerlegging van alle juridische akten, neergelegd op vraag van werkgevers- of werknemersorganisaties of werkgevers;
  • Neerlegging van de evaluatierapporten van bepaalde CAO's;
  • Publicatie van de berichten van neerlegging van sectorale CAO's in het Belgisch Staatsblad.

  Directie van de analyse en de evaluatie van de CAO's 

  Diensthoofd: Ingrid Abraham

  • Opvolging, analyse en evaluatie van de sectorale sociale onderhandelingen en juridische aktes van paritaire comités;
  • Uitwerking van de resultaten van het sociaal overleg:
  • Juridische aspecten en geschillen met betrekking tot de rechtsbron "CAO's";
  • Behandeling van toedredingsaktes betreffende de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen;
  • Evaluatie van de genderneutraliteit van CAO's met een functieclassificatie binnen het kader van de wet over de loonkloof
  • Interne wettigheidscontrole van de CAO's waarvoor de algemeen verbindend verklaring wordt gevraagd;
  • Bijhouden van de inventaris en controle van de jaarrekeningen van de fondsen voor de bestaanszekerheid;
  • Toepassing van de wetten op en juridische opvolging van de havenarbeid en de diamantnijverheid;
  • Opvolging van de lonen en minimumbarema's van sectoriale CAO's in de databank lonen.
  • Toepassing en juridische opvolging van de wetten op de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, betreffende de fondsen voor bestaanszekerheid en voor publieke prestaties in tijden van vrede.

  Directie van de begeleiding van ondernemingen in moeilijkheden of herstructurering 

  Diensthoofd: Daniëlla Pierreux

  • Behandelen van aanvragen over de afwijkingen op de reglementering van de werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen);
  • Reglementering (gedeeltelijk) en behandelen van erkenningsaanvragen van bedrijven in herstructurering of in moeilijkheden; 
  • Reglementering (gedeeltelijk) en behandelen van aanvragen inzake de implementatie van economische werkloosheid van werknemers;
  • Secretariaat van de Commissie Brugpensioen en van de Commissie Ondernemingsplannen;
  • Analyse en evaluatie van de sectoriale sociale onderhandelingen en de juridische handelingen van de paritaire comités ( inzake tijdskrediet, brugpensioen, aanvullende pensioenen en maatregelen voor oude werknemers);
  • Controle op de wettelijkheid van CAO's waarvoor de bindende kracht is aangevraagd.