Commissie voor goede diensten

Logo commissie voor goede diensten

De Commissie voor goede diensten werd op 23 mei 2013 opgericht bij ministeriële omzendbrief (PDF, 243.4 KB)  voor het personeel van de diplomatieke zendingen dat lokaal wordt aangeworven. Ze heeft tot doel te ijveren voor de oplossing van problemen die zich kunnen voordoen tussen het personeel van deze zendingen en hun werkgever. 

Samenstelling

Deze Commissie bestaat uit vertegenwoordigers van de volgende instellingen:

 • FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten)
 • FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (Directie Protocol en de Directie-Generaal Juridische Zaken).
 • FOD Sociale Zekerheid
 • Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (Directie Internationale Betrekkingen)
 • FOD Financiën (Coördinatie Internationale Relaties)
 • Werknemersorganisaties

De directeur-generaal van het Toezicht op de Sociale Wetten is de voorzitter van de Commissie. De adjunct-Protocolchef is de ondervoorzitter ervan.

Opdrachten en diensten

De eerste opdracht van de Commissie voor goede diensten bestaat erin de werknemers die lokaal worden aangeworven en hun werkgever te informeren over de Belgische sociale en fiscale reglementering, alsook over hun rechten en verplichtingen. Hiertoe stelt de Commissie een informatiebrochure ter beschikking die de juridische regels omvat, alsook de belangrijkste procedures die erop van toepassing zijn.
Bovendien draagt ze bij tot het oplossen van individuele of collectieve problemen dank zij informatie, verzoening of bemiddeling en geeft ze advies om tot een minnelijke schikking te komen. 
Ze doet ook voorstellen om de arbeidsvoorwaarden van het personeel te verbeteren.
Ze stelt tevens een aantal modellen van documenten voor om de naleving van de regels inzake het Belgisch arbeidsrecht in de hand te werken : ze zijn beschikbaar in het Frans, Nederlands en Engels.

Waarom contact opnemen met de Commissie voor goede diensten?

U bent werkgever: omdat u vragen heeft over de Belgische arbeidswetgeving
U bent een werknemer die is aangeworven in België: omdat

 • Er voor u geen aangifte werd gedaan bij de RSZ
 • Uw loon niet geïndexeerd (regelmatig verhoogd) wordt
 • U nooit dubbel vakantiegeld heeft ontvangen (overloon bij het nemen van de hoofdvakantie).
 • U ontslagen werd en u geen opzeggingsperiode heeft gepresteerd en/of geen opzeggingsvergoeding heeft ontvangen
 • U vele overuren presteert zonder ooit rustdagen te krijgen
 • u het arbeidsreglement niet heeft ontvangen bij de ondertekening van uw arbeidsovereenkomst

Hoe kan u contact opnemen met de Commissie?

De verantwoordelijken van de diplomatieke zendingen en consulaire posten en hun personeel dat in België wordt aangeworven, kunnen bij de Commissie terecht voor elk probleem of elke vraag om advies of inlichting:

 • Hetzij rechtstreeks door zich te wenden tot het secretariaat van de Commissie,
 • Hetzij via de leden van de Commissie.

Contactadres

Commissie voor goede diensten voor het personeel dat wordt tewerkgesteld in de diplomatieke zendingen
Ernest Blerotstraat 1, 1070 Brussel
commissievoorgoedediensten@werk.belgie.be 

Informatie

Modeldocumenten opgesteld door de CGD

Paritair comité 337

1. Indexering

2. Recht op anciënniteitsdagen

3. Recht op deconnectie

4. Eindejaarspremie

Arbeidsduur

COVID 19

Presentaties gegeven tijdens de workshops