Arbeidsinspectie - AD Toezicht op het Welzijn op het Werk

Op deze pagina

  Tel. : 02 233 45 11
  E-mail : tww@werk.belgie.be 

  Directeur-generaal: Paul Tousseyn

  Paul Tousseyn

  Algemene opdracht : het welzijn op het werk van de werknemers op permanente wijze verbeteren en ervoor zorgen dat de uitvoering van de beleidslijnen inzake welzijn worden nageleefd, door een raadgevende, preventieve en repressieve rol te vervullen.

  Directie van het algemeen beheer

  • Beheer van de human resources, de begroting en de informatie- en communicatietechnologieën;
  • Verbetering van de technische doeltreffendheid;
  • Coördinatie van de interne rapportering.  

  Afdeling van het toezicht op de chemische risico's

  Afdelingshoofd: Peter Vansina

  Tel: 02 233 45 12

  E-mail: crc@werk.belgie.be (algemene opmerkingen, vragen en aanvraag documenten)

  Het ambtsgebied is heel België.

  Opdrachten:

  • Taken voorzien in het Seveso-samenwerkingsakkoord ;
  • Toezicht op het welzijn op het werk in de Seveso-bedrijven ;
  • Taken in het kader van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen
  • Ondersteuning van de Afdeling van het regionale toezicht op het vlak van de blootstelling aan chemische agentia.

  De Afdeling van het toezicht op de chemische risico's bestaat uit:

  • Directie van het toezicht op de preventie van zware ongevallen
  • Directie van het beleid inzake het toezicht op de chemische risico's
  • Directie van het laboratorium voor arbeidshygiëne

   Directie van het toezicht op de preventie van zware ongevallen 

  Directiehoofden: Isabelle Borgonjon (voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest), Michiel Goethals (voor het Vlaamse Gewest), Isabelle Rase (voor het Waalse Gewest)

  • Uitvoeren van Seveso-inspecties;
  • Evaluatie van de veiligheidsrapporten ingediend door de hogedrempel-Sevesobedrijven ;
  • Het uitvoeren van welzijnsinspecties.

  Directie van de beleidsondersteuning voor de preventie van zware ongevallen 

  • Beheer van het informatiesysteem voor het toezicht op de Seveso-bedrijven
  • Interne kwaliteitszorg ;
  • Beheer van projecten (onder meer voor de ontwikkeling en de herziening van Seveso-inspectie-instrumenten).

  Directie van het laboratorium voor arbeidshygiëne

  WTC III
  Simon Bolivarlaan 30 - bus 6
  1000 Brussel
  Tel. : 02 235 55 30  - secretariaat
  E-mail : tww.labo@werk.belgie.be 

  Directiehoofd: Dimitri De Coninck

  • Ondersteuning van de regionale directies bij het toezicht op reglementaire bepalingen over arbeidshygiëne (metingen van chemische en fysische agentia, grenswaarden voor chemische agentia REACH en CLP);
  • Coördinatie van de algemene directie van het kenniscentrum over arbeidshygiëne;
  • Bewaking van de kwaliteit van de metingen op werkplaatsen in bedrijven door officiële laboratoria.

  Afdeling van het regionaal toezicht op het welzijn op het werk

  E-mail: tww@werk.belgie.be  

  • Toezicht op de welzijnswet in de bedrijven en instellingen (met uitzondering van de SEVESO-bedrijven);
  • Toezicht op andere wetten, zoals de wet op de controlegeneeskunde;
  • Bijstand aan de Afdeling van het toezicht op de chemische risico's voor het gespecialiseerd gezondheidstoezicht.

  De Afdeling van het regionaal toezicht van de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk omvat acht regionale directies, die bevoegd zijn voor een welbepaald ambtsgebied.
  Zie Adresgegevens, ambtsgebieden en openingsuren van de regionale directies van het Toezicht op het Welzijn op het Werk. 

  Afdeling van het kennismanagement inzake welzijn op het werk

  Afdelingshoofd: 

  E-mail: tww@werk.belgie.be

  • Kennisontwikkeling en-beheer in de verschillende domeinen van het welzijn op het werk;
  • Organisatie van interne opleidingen;
  • Ontwikkeling van de inspectietools.