Informatie

Deze website bevat inlichtingen over de regelgeving die opgesteld werd door de diensten van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg over de materies waarvoor zij bevoegd zijn. 

Hebt u de thema’s op de website geraadpleegd en wenst u verduidelijkingen?

Voor meer gedetailleerde inlichtingen over de toepassing van de regelgeving moet u eerst contact nemen met de volgende diensten:

Voor bijkomende inlichtingen over :
 
Voor algemene vragen om informatie over de onderstaande thema's : contacteer het contactcenter van het Toezicht op de Sociale Wetten
 • Arbeidstijden, uurroosters, pauzes en rusttijden, zondagsrust en feestdagen, deeltijdse arbeid, nachtarbeid… 
 • Arbeidsreglement en sociale documenten… 
 • Arbeidsovereenkomst, sluiten van de overeenkomst, soorten overeenkomsten, einde van de overeenkomst, ontslag, opzegtermijn, uitzendarbeid, studentencontract, dienstencheque-overeenkomst… 
 • Verloning, loon, barema’s, gewaarborgd loon in geval van arbeidsongeschiktheid, bescherming van het loon, voordelen, premies, verplaatsingskosten… 
 • Klein verlet, omstandigheidsverlof, verlof voor dringende redenen, tijdskrediet, moederschapsverlof, vaderschapsverlof, ouderschapsverlof… 
Het Toezicht op de Sociale Wetten heeft als opdracht ervoor te zorgen dat de beleidslijnen inzake collectieve en individuele arbeidsbetrekkingen worden nageleefd. Ze doen dit door een raadgevende, preventieve en repressieve rol te vervullen.
 
Voor het indienen van een klacht over één van de bovenstaande thema's : contacteer de externe directie van het Toezicht op de Sociale Wetten die bevoegd is voor de gemeente waar de werkgever gevestigd is. 
 
Voor bijkomende inlichtingen over :
 • Veiligheid en gezondheid op het werk, ergonomie 
 • Arbeidsongeval, preventie, aangifte 
 • Risicoanalyse, analyse van de werkposten 
 • Blootstelling van werknemers aan gevaarlijke producten, asbest, biologische, chemische of kankerverwekkende agentia, ioniserende stralingen 
 • Arbeidsplaatsen, tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, veiligheidscoördinatoren 
 • Specifieke beschermingsmaatregelen: jongeren, zwangere vrouwen, nachtwerkers, uitzendkrachten 
 • Comité voor preventie en bescherming op het werk 
 • Psychosociale risico’s: stress, burn-out, pesten, ongewenst seksueel gedrag, geweld op het werk 
Contacteer in eerste instantie de interne of externe dienst voor preventie en bescherming op het werk van de werkgever. In tweede instantie kan u contact nemen met de regionale directie van het Toezicht op het Welzijn op het Werk die bevoegd is voor de plaats waar de werkgever gevestigd is.
Om hem bij te staan in de uitvoering van de maatregelen inzake welzijn op het werk moet elke werkgever beschikken over een interne of externe dienst voor preventie en bescherming op het werk. In deze dienst moet steeds een preventieadviseur aanwezig zijn. Hij heeft een adviesfunctie ten overstaan van de werkgever en de werknemers. De contactgegevens van deze dienst zijn opgenomen in het arbeidsreglement van uw organisatie.
Het Toezicht op het Welzijn op het Werk heeft als opdracht te controleren dat de uitvoering van de beleidslijnen inzake welzijn worden nageleefd, zowel in de privé-sector als in de openbare sector. Ze doen dit door een raadgevende, preventieve en repressieve rol te vervullen.

Voor bijkomende inlichtingen over tewerkstellingsmaatregelen: 
 
De hierna vermelde onderwerpen behoren niet tot de bevoegdheid van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Richt u tot de bevoegde instelling: In geval van twijfel kan u een e-mail sturen naar informatie@werk.belgie.be. Uw vraag zal bezorgd worden aan de bevoegde dienst.