Arbeidsovereenkomsten

Algemene informatie

De arbeidsovereenkomsten worden hoofdzakelijk geregeld door de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten. 

Deze wet is van toepassing op de werknemers tewerkgesteld in de privé-sector en op de personeelsleden van de publieke sector die niet onderworpen zijn aan een statuut.

Daarnaast worden een aantal bijzondere situaties behandeld in specifieke wetgeving, zoals de uitzendarbeid, de dienstencheque-werknemers, de betaalde sportbeoefenaars, …

De arbeidsovereenkomst is een essentieel element in de verhouding tussen de werkgever en de werknemer.

De regels die eraan verbonden zijn, kunnen verschillend zijn afhankelijk van het statuut van de werknemer (werkman, bediende, handelsvertegenwoordiger, huisarbeider, student, …), van de arbeidsduur (voltijds of deeltijds) of van de duur van de overeenkomst (overeenkomst voor onbepaalde tijd of voor een bepaalde tijd).

Opgelet : de aandacht moet erop gevestigd worden dat de wet van 3 juli 1978 nog steeds een onderscheid maakt tussen werklieden en bedienden. Het doel van de wet van 26 december 2013 "op het eenheidsstatuut"  is het naderbij brengen van de regels die op hen van toepassing zijn met betrekking tot de opzeggingstermijn en de carenzdag, maar deze wet heft de twee statuten niet op.

Dit thema betreft slechts het arbeidsrecht aangezien de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg niet bevoegd is voor de bepalingen inzake sociale zekerheid en fiscaliteit.

Voor de vragen in dit kader nodigen wij u uit om contact op te nemen met volgende bevoegde administraties :

Met betrekking tot de werkloosheidsuitkeringen kan u zich wenden tot de website van de RVA.

De structuur van dit thema is als volgt :

  1. Sluiten van de arbeidsovereenkomst 
  2. Uitvoering van de arbeidsovereenkomst 
  3. Schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst            
  4. Einde van de arbeidsovereenkomst 
  5. Outplacementbegeleiding  
  6. Bijzondere arbeidsovereenkomsten 
  7. De uitzendarbeid 
  8. De terbeschikkingstelling van werknemers  
  9. Werkgeversgroeperingen 

Op iedere pagina zal u de aan het behandelde onderwerp verbonden reglementering terugvinden.