Belgisch verbindingsbureau en arbeidsinspectie

Op deze pagina

  Belgisch verbindingsbureau (detachering in België)

  Het Belgische verbindingsbureau vormt een eerste aanspreekpunt voor de buitenlandse werkgever die werknemers wenst te detacheren in België.  Het is ermee belast om de werkgevers en de in België gedetacheerde werknemers inlichtingen te verschaffen over algemene vragen op het vlak van het arbeidsrecht en hen in voorkomend geval door te verwijzen naar de bevoegde diensten. 

  Het verbindingsbureau heeft tevens tot taak de samenwerking te garanderen tussen de verschillende betrokken openbare diensten (arbeidsinspecties, …). 

  Het Belgische verbindingsbureau kan worden gecontacteerd in het Engels, Frans en Nederlands.

  Adresgegevens van het Belgische verbindingsbureau: 

  Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  Algemene Directie Arbeidsrecht en juridische studiën
  Ernest Blerotstraat  1
  1070  Brussel
  Telefoon:  + 32 (0)2 233 48 22
  E-mail: ajs@werk.belgie.be

  Arbeidsinspectie in België

  De arbeidsinspectie in België omvat diensten van de federale overheid die een controle kunnen uitoefenen op de werkplaats of de werf (ook wel tijdelijke of mobiele bouwplaatsen genoemd) met het oog op het verifiëren van de naleving van arbeidsvoorwaarden die toepasselijk zijn in geval van detachering in België. Het betreft de twee algemene directies van de Federale Overheidsdienst (Ministerie) Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg die belast zijn met het toezicht, in het bijzonder: 

  Bilaterale overeenkomsten en regelingen inzake administratieve samenwerking gesloten met de inspectiediensten van andere lidstaten van de Europese Unie 

  Detachering vanuit België naar een ander Europees land

  In geval van detachering naar een ander Europees land dan België, gelieve de website van dat ander land met betrekking tot detachering te consulteren.

  Detachering vanuit België - formaliteiten te vervullen in België

  Arbeidsrecht

  Aan de werknemer die gedurende meer dan vier weken in een ander land moet werken, moet vóór zijn vertrek informatie worden verstrekt en meegedeeld.
  Het gaat om de volgende informatie:   

  • het land of de landen waar het werk in het buitenland moet worden verricht en de verwachte duur ervan;  
  • de muntsoort waarin het loon wordt uitbetaald; 
  • in voorkomend geval, de voordelen in geld of in natura die aan de werkopdracht(en) verbonden zijn;  
  • informatie over de vraag of de terugkeer van de werknemer geregeld is, en zo ja, de wijze waarop de terugkeer geregeld is. 

  Naast deze informatie moet de werknemer die wordt gedetacheerd naar een EU-lidstaat (in de zin van de Richtlijn 96/71/EG) de volgende informatie krijgen:  

  • het loon waarop de werknemer recht heeft volgens het geldende recht van de ontvangende lidstaat of de verwijzing naar de wettelijke of reglementaire bepalingen of collectieve arbeidsovereenkomsten die dit regelen;  
  • in voorkomend geval, alle toeslagen in verband met de detachering en alle regelingen voor de vergoeding van reis-, verblijf- en maaltijdkosten;  
  • de link naar de door de ontvangende lidstaat ontwikkelde enige officiële nationale website.  

  Raadpleeg de volgende webpagina "Informatie over de arbeidsrelatievoor meer informatie over de informatie die aan de werknemer moet worden verstrekt.

  Sociale zekerheid

  Op basis van de Europese Verordening nr.° 883/2004 kan de onderwerping van een werknemer aan de Belgische sociale zekerheid behouden blijven tijdens de duur van de detachering in EU Lidstaat en dit gedurende een maximale periode van 24 maanden.

  Hiervoor dient de werknemer in het bezit te zijn van een certificaat A1. 

  Meer specifiek in dit verband zal de RSZ, wanneer alle basisvoorwaarden van de detachering zijn vervuld, een attest van “Toepasselijke wetgeving” A1 afleveren waarmee wordt bewezen dat de betrokken werknemer zijn Belgische sociale zekerheidsregime behoudt.