Geboorteverlof

Op deze pagina

  Elke werknemer, ongeacht het arbeidsregime waarin hij is tewerkgesteld (voltijds of deeltijds), heeft, voor de geboortes die plaatsvinden vanaf 1 januari 2023, het recht om in de periode van vier maanden vanaf de dag van de bevalling gedurende twintig dagen van het werk afwezig te zijn naar aanleiding van de geboorte van een kind waarvan de afstamming langs zijn zijde vaststaat (NB. Voor de geboortes die plaatsvonden voor 1 januari 2023 werd er onder dezelfde voorwaarden een recht op 15 dagen afwezigheid toegekend.).

  Let wel, bij de geboorte van een tweeling of een meerling worden de dagen geboorteverlof slechts eenmaal toegekend.  

  Tijdens de eerste drie dagen van het geboorteverlof behoudt de werknemer zijn volledige loon ten laste van zijn werkgever.

  Rechthebbenden 

  Principe: de vader of de meemoeder van het kind 

  Het recht op geboorteverlof geldt voor de werknemer, andere dan de moeder die van het kind is bevallen, die een wettelijke afstammingsband met het kind heeft overeenkomstig de bepalingen van het Oud Burgerlijk Wetboek. Het geboorteverlof kan met andere woorden worden opgenomen door de (juridische) vader of meemoeder van het kind.  

  In tweede orde: de meeouder zonder afstammingsband 

  Is er geen (juridische) vader of meemoeder, dan kan het geboorteverlof worden opgenomen door de meeouder die geen wettelijke afstammingsband heeft met het kind van zijn partner, voor zover voldaan is aan de volgende voorwaarden: 

  1. Het kind mag enkel een wettelijke afstammingsband hebben met de moeder.  Is er ook een wettelijke afstammingsband met de vader of meemoeder, dan is er enkel een recht op geboorteverlof in hoofde van die vader of meemoeder en geniet de meeouder die geen afstammingsband heeft met het kind geen geboorteverlof.
  2. De werknemer (meeouder) moet op het ogenblik van de geboorte:
   • hetzij wettelijk samenwonen met diegene van wie de afstamming vaststaat (nl. de moeder van het kind) en bij wie het kind zijn hoofdverblijfplaats (de voorwaarde met betrekking tot de hoofdverblijfplaats van het kind is niet van toepassing indien het kind levenloos wordt geboren) heeft, en niet verbonden zijn door een band van bloedverwantschap die leidt tot een huwelijksverbod waarvoor de Koning geen ontheffing kan verlenen;
   • hetzij sedert een onafgebroken periode van drie jaar voorafgaand aan de geboorte op permanente en affectieve wijze samenwoont met diegene ten aanzien van wie de afstamming vaststaat (nl. de moeder van het kind) en bij wie het kind zijn hoofdverblijfplaats (de voorwaarde met betrekking tot de hoofdverblijfplaats van het kind is niet van toepassing indien het kind levenloos wordt geboren) heeft, en niet verbonden zijn door een band van bloedverwantschap die leidt tot een huwelijksverbod waarvoor de Koning geen ontheffing kan verlenen. Het bewijs van samenwoning en hoofdverblijf wordt geleverd aan de hand van een uittreksel uit het bevolkingsregister.

  Slechts één werknemer heeft recht op het geboorteverlof en de hierboven opgesomde categorieën hebben achtereenvolgens voorrang op elkaar.  

  Het opgenomen geboorteverlof wordt in voorkomend geval in mindering gebracht van het adoptieverlof, zo de meeouder het betrokken kind zou adopteren. Het recht op geboorteverlof voor de meeouder brengt verder geen andere burgerlijke, sociale of economische rechten met zich mee.  

  Periode van opname 

  De dagen geboorteverlof mogen door de werknemer vrij worden gekozen binnen vier maanden te rekenen vanaf de dag van de bevalling. Zij dienen niet noodzakelijk in één keer te worden opgenomen, maar kunnen naar keuze van de werknemer worden gespreid over de periode van vier maanden vanaf de bevalling. De dag van de bevalling geldt als eerste dag van die periode van vier maanden.  

  Voorafgaandelijke verwittiging van de werkgever 

  De werknemer die gebruik wenst te maken van het geboorteverlof moet de werkgever hier vooraf van in kennis stellen. Deze verwittiging kan zowel mondeling als schriftelijk gebeuren, maar het is aan te raden om de werkgever schriftelijk te informeren (bv. via e-mail met ontvangstbevestiging of door overhandiging van een geschift waarvan het duplicaat door de werkgever voor ontvangst wordt ondertekend) om bewijsproblemen te vermijden. 

  Een voorafgaandelijke verwittiging houdt in dat de werknemer zijn werkgever uiterlijk voor de start van zijn dagtaak moet laten weten dat hij die dag geboorteverlof opneemt. 

  Het is aangewezen hierbij de nodige bewijzen voor te leggen (b.v. uittreksel van de geboorteakte van het kind waarvoor het geboorteverlof wordt opgenomen, …).