Externe diensten voor technische controle

In bepaalde gevallen moet de werkgever een beroep doen op een door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg erkende externe dienst voor technische controle om bepaalde onderzoeken en controles van machines, installaties en beschermingsmiddelen uit te voeren, teneinde na te gaan of deze in overeenstemming zijn met de wetgeving en of zij geen gebreken vertonen die het welzijn van de werknemers tijdens de uitvoering van hun werk in het gedrang kunnen brengen.

Meer informatie

Meer informatie op deze website: