Algemene Directie Ondersteunende diensten

Op deze pagina

  Tel. : 02 233 41 11
  E-mail : ond@werk.belgie.be

  Directeur-generaal: Linda Ait Ameur

  Linda Ait Ameur

  Cel Managementondersteuning

  • Coördinatie en opvolging van dossiers
  • Secretariaat 
  • Communicatie OND
  • Innovatie OND
  • Relaties klanten en partners
  • Advies OND
  • Voorbereiding van het beleid en de strategie OND
  • Beheer van Quality Management System
  • Beheer en interne controle

  Afdeling van het budget, de beheerscontrole en de aankopen

  Adviseur-generaal : Rachel Grisendi

  Cel Opmaak en uitvoering van de begroting

  Verantwoordelijke: Rachel Grisendi

  • Opmaak van de Algemene uitgavenbegroting en monitoring van de uitgaven 
  • Uitvoering van de Algemene uitgavenbegroting 
  • Goedkeuring van de bestelbonnen in Fedcom 
  • Vereffening van de facturen en schuldvorderingen    

  Cel Boekhouding, ontvangsten en rekenplichtigheid

  Verantwoordelijke: Christophe Pauwels

  • Opmaak van de Rijksmiddelenbegroting en monitoring van de ontvangsten 
  • Boekhoudkundige verrichtingen in het kader van de periodieke en jaarafsluiting 
  • Beheer van de masterdata 
  • Preregistratie van de facturen 
  • In betaling stellen van de onkostenstaten 
  • Opstelling van de besluiten tot toekenning van dotaties en toelagen.  
  • Opvolging van de rekenplichtigen 

  Cel Overheidsopdrachten

  Verantwoordelijke: Eurydice Fondaire

  • Uitvoeren van aankoopprocedures (behalve IT-benodigdheden)
  • Plaatsen van openbare aanbestedingen
  • Invoering van de MIGO
  • Vertegenwoordiging van de FOD in het Netwerk voor strategisch overleg van de federale aankopen

  Afdeling van het personeel en de organisatie

  Adviseur-generaal : Christine Préhat

  Directie van de planning, de selectie en de loopbaan

  Verantwoordelijke: Liesbet Herreman

  • Aanwerving en selectie
  • Aanmoediging, organisatie en beheer van de mutaties
  • Beheer en uitvoering van de aanvragen inzake statutarisering
  • Organisatie van de selecties van de regeringscommissarissen
  • Beheer van de cartografie van de beroepen van de FOD
  • Opmaken, toekennen en uitreiken van de eretekens
  • Implementatie van het personeelsplan 

  Directie van de ontwikkeling en de begeleiding

  Verantwoordelijke: Dana De Groote

  Ontwikkeling  (Alexandre Devouge)

  • Opvang en integratie
  • Stages en studentenstages
  • Toegang niveau A
  • Opleiding (PGD, e-Academy…)
  • Interne opleiders
  • Evaluaties
  • KM soft: exit, sr-jr

  Begeleiding  

  • Morele hulp, administratieve en financiële ondersteuning
  • Loopbaanbegeleiding met inbegrip van de externe begeleiding via Talent Plus 
  • Ontwikkelingsgerichte coaching, met inbegrip van de externe begeleiding via Lumen
  • Re-integratie langdurig zieken
  • Diversiteit
  • Relaties IDPBW-HUA
  • Beheer van de collectieve voordelen

  Directie van de administratie, het budget en het juridisch advies

  Verantwoordelijke: Dirk Coppens

  Personeelsbeheer  (Dirk Coppens)

  • Waarborgen van de indiensttreding van de nieuwe medewerkers van de FOD
  • Waarborgen van het administratief beheer van de geldelijke en administratieve loopbaan van de personeelsleden van de FOD
  • Waarborgen van het tijdsbeheer en het beheer van de afwezigheden
  • Waarborgen van het beheer van de arbeidsongevallen en de beroepsziekten
  • Waarborgen van het beheer van de vertrekken
  • Waarborgen van het beheer van de beleidsorganen

  Juridisch advies  (Guy Michils)

  • Organiseren van het sociaal overleg
  • Waarborgen van de opvolging van de reglementering en de kennisoverdracht inzake het ambtenarenstatuut 
  • Behandeling van complexe individuele dossiers
  • De P&O-reglementering van de FOD voorbereiden
  • Bijwerken van het taalkader
  • Waarborgen van het secretariaat van de directiecomités P&O
  • Bijdragen aan het beheer van de P&O-geschillen

  Budget  (Catherine Loir)

  • Opstellen en opvolgen van het budget verbonden aan de personeelskredieten
  • Opvolging van de personeelsuitgaven

  Afdeling van de informatie- en communicatietechnologieën

  Adviseur-generaal : Maarten Mertens

  Directie van de ICT-ondersteuning

  Diensthoofd: Maarten Mertens

  • Beheer van de informatica investeringen van de FOD
  • Aanschaffen en vernieuwen van informatica materiaal
  • Aankoop en beheer van software
  • Ondersteuning van gebruikers

  Directie van de infrastructuur

  Diensthoofd: Maarten Mertens

  • Invoering van een kwaliteitsvolle infrastructuur 
  • Beheer en behoud van gegevens
  • Beveiliging van informatiesystemen
  • Toegang verlenen tot diensten voor centrale administratie, voor regionale directies en telewerkers
  • Beheer van de telefonie

  Directie van de ontwikkeling

  Diensthoofd: Philippe Billiau

  • Behoefte-analyse van de administraties
  • Ontwikkeling en beheer van applicaties

  Afdeling van de logistiek

  Verantwoordelijke : Philippe Moerenhout

  Cel Beheer van gebouwen

  Verantwoordelijke: Kurt Verhelst

  • Beheer en onderhoud van de gebouwen van de buitendiensten
  • Beheer en technische uitrusting van de lokalen en hun uitrusting

  Cel Verzending en onthaal, Magazijn, Logistiek en Catering

  Verantwoordelijke: Philippe Moerenhout

  • Beheer van de cafetaria en de catering
  • Onthaal en registratie van bezoekers
  • Telefonisch onthaal
  • Verzending en interne post
  • Inventaris van het meubilair
  • Beheer van het magazijn van benodigdheden
  • Interne dienstleveringen (vervoer, schoonmaak van lokalen...)

  Afdeling van de communicatie en de vertaling

  Adviseur-generaal : Sandy Deseure

  Directie van de communicatie

  Verantwoordelijke: Anne-Cécile Wagner

  De Directie van de communicatie vervult de volgende opdrachten:

  • Coördinatie van de uitwerking en uitvoering van de communicatie van het departement;
  • Interne, institutionele en event communicatie
  • Vertegenwoordiging van het departement op het vlak van informatie, communicatie en administratieve vereenvoudiging
  • Relaties met de media en beheer van de sociale-media-accounts
  • Monitoring van de media
  • Advies en bijstand aan de diensten op vlak van communicatie
  • Concept, realisatie en promotie van publicaties
  • Voorbereiding en coördinatie van de inhoud van de sites van de FOD
  • Lay-out van de publicaties en webdesign
  • Ontwikkeling van de visuele identiteit en advies inzake inrichting van ruimtes

  Directie van de vertaling

  Verantwoordelijke: Corinne Storez 

  De Directie van de vertaling vervult de volgende opdrachten:

  • Vertaling van elke tekst op vraag van het departement
  • Simultaanvertaling tijdens vergaderingen georganiseerd door de diensten van het departement