Statistieken

Deze rubriek bevat een ruim overzicht aan gegevens op jaarbasis over de arbeidsmarkt in België en de gewesten in al zijn aspecten en plaatst deze in het perspectief van de Europese Unie. Het gaat onder meer om informatie over werkgelegenheid, werkloosheid, opleiding, gezin en arbeid…  De reeks omvat onder meer de indicatoren die in het kader van de Europese Werkgelegenheidsstrategie worden opgesteld, alsook de indicatorenreeks “Kwaliteit van de arbeid” en andere indicatorenprocessen.  
Tenzij anders vermeld, is het betreffende gewest deze van de woonplaats. In de cijfergegevens wordt een punt gebruikt als scheiding tussen duizendtallen en een komma om de decimalen af te zonderen.

Om de toestand op de arbeidsmarkt van nabij op te volgen, verzamelt en berekent de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg maandelijks verschillende gegevens die op relatief korte termijn beschikbaar zijn.  Het gaat vaak om gegevens uit administratieve bronnen of om een combinatie daarvan met (al dan niet voorlopige) informatie uit enquêtes. De op deze basis berekende indicatoren voldoen derhalve niet altijd aan de kwaliteitsnormen die in principe gelden voor de structurele indicatoren en zijn grotendeels niet internationaal vergelijkbaar vanwege hun belangrijke link met de structuur van de Belgische arbeidsmarkt, maar ze maken het mogelijk om op korte termijn een goed idee te krijgen.

Tenzij anders vermeld, is het betreffende gewest deze van de woonplaats. In de cijfergegevens wordt een punt gebruikt als scheiding tussen duizendtallen en een komma om de decimalen af te zonderen.

Het is van kapitaal belang om de evolutie van de arbeidsmarkt en de arbeidsomstandigheden in kaart te brengen waarmee bepaalde categorieën van personen worden geconfronteerd vanwege hun origine en hun migratieachtergrond. Dat maakt het immers mogelijk om te evalueren in hoeverre de vastgestelde problemen voortvloeien uit de organisatie van de arbeidsmarkt, om te anticiperen op toekomstige evoluties en om de juiste antwoorden te bedenken. Om die reden wordt de gefaseerde ontwikkeling van de “Socio-economische Monitoring” voortgezet. Het is de bedoeling dat bij elke publicatie de aanpak ervan wordt geconsolideerd en het onderzoek wordt uitgebreid.

Deze rubriek bevat alle bijlagen van het rapport "Socio-economische monitoring 2019 : arbeidsmarkt en origine".

Bij gebruik van deze gegevens, gelieve de volgende bron te vermelden: “Bron: Datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming, KSZ. Berekeningen en verwerking: FOD WASO / UNIA”

Het is van kapitaal belang om de evolutie van de arbeidsmarkt en de arbeidsomstandigheden in kaart te brengen waarmee bepaalde categorieën van personen worden geconfronteerd vanwege hun origine en hun migratieachtergrond. Dat maakt het immers mogelijk om te evalueren in hoeverre de vastgestelde problemen voortvloeien uit de organisatie van de arbeidsmarkt, om te anticiperen op toekomstige evoluties en om de juiste oplossingen te bedenken. Om die reden wordt de gefaseerde ontwikkeling van de “Socio-economische Monitoring” voortgezet. Het is de bedoeling dat bij elke publicatie de aanpak ervan wordt geconsolideerd en het onderzoek wordt uitgebreid.

Deze rubriek bevat alle bijlagen van het rapport "Socio-economische monitoring 2022 : arbeidsmarkt en origine".

Bij gebruik van deze gegevens, gelieve de volgende bron te vermelden: “Bron: Datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming, KSZ. Berekeningen en verwerking: FOD WASO ”

CAVEAT:

Opleidingsniveaus en studiedomeinen: door een kleine wijziging in de categorieën van het opleidingsniveau en het studiedomein konden de gegevens pas vanaf 2011 worden bijgewerkt. Elke vergelijking tussen gegevens van vóór 2011 en latere gegevens in tabellen met één van deze twee variabelen moet daarom met voorzichtigheid worden gemaakt, en de breuk in de reeks moet worden vermeld.

Werkgelegenheid en inactiviteit: grensarbeiders werden voorheen tot de inactiviteit gerekend. Na hun herindeling als werknemers zijn de tabellen over de werkzaamheid (reeks 2) en de inactiviteit (reeks 10) bijgewerkt. Deze actualisering kon alleen worden uitgevoerd met gegevens vanaf 2011, daarom worden eerdere gegevens niet meer gepubliceerd. Bovendien beschikken wij niet over de beroepskenmerken van deze werknemers of over de variabele waarmee wij hen in de andere tabellen kunnen onderscheiden, zodat zij in daarin nog steeds als inactieven worden beschouwd.