Jobs in de kijker: Inspecteurs

De inspecteurs voeren inspectiebezoeken uit en gaan na of de reglementering correct wordt toegepast. Wanneer inbreuken worden vastgesteld, kunnen de inspecteurs waarschuwingen geven, maatregelen opleggen of een proces-verbaal opstellen. Verder informeren ze werkgevers, werknemers en andere betrokken partijen over hun rechten en plichten.

Binnen onze organisatie werken de inspecteurs in verschillende domeinen:

 • Inspecteurs Toezicht op de Sociale Wetten: Ze voeren inspecties uit in het kader van de arbeidsreglementering.

 • Inspecteurs Toezicht Welzijn op het Werk: Ze voeren inspecties uit in het kader van het welzijn op het werk gaande van veiligheid op het werk, bescherming van de gezondheid van de werknemers, psychosociale aspecten, ergonomie, arbeidshygiëne, milieu, arbeidsongevallen tot verfraaiing van de werkplaatsen. Ze onderzoeken arbeidsongevallen en klachten, en geven adviezen over erkenningen, vergunningen en afwijkingen.

 • Arts-inspecteurs: Ze voeren inspecties uit in het kader van beroepsziekten, arbeidsongevallen en klachten en zien toe op het naleven van de regelgeving op het vlak van welzijn op het werk.  Ze brengen bestaande en mogelijks nieuwe risico's op beroepsziekten in kaart en arbitreren in geschillen tussen (de arts van) de werknemer en de arbeidsartsen.

  Getuigenis
   
 • Inspecteurs labotechniek: Ze doen werkplaatsmetingen in bedrijven. Ze meten de blootstelling van werknemers aan onder andere organische oplosmiddelen en toetsen die aan de wettelijke bepaalde grenswaarde. Ze voeren monsternemingen uit, analyseren de monsters en verwerken de gegevens achteraf in een rapport. Ons labo heeft een brede waaier aan moderne, analytische toestellen om allerhande metingen uit te voeren: metingen dieselroet, bepaling van metalen, asbestmetingen, enz.  
   
 • Inspecteurs procesveiligheid: ze voeren inspecties uit in de Belgische Sevesobedrijven met als doel het verhogen van het veiligheidsniveau voor mens en milieu. Zij controleren of de bedrijven de nodige technische en organisatorische maatregelen getroffen hebben om zware ongevallen te voorkomen en de gevolgen ervan te beperken. Ze gaan ook na of de bedrijven de welzijnswetgeving naleven.

  Getuigenis