Loon

Op deze pagina

  Loonvoorwaarden

  Begrip

  De werkgever die in België werknemers detacheert, is ertoe gehouden, voor de arbeidsprestaties die er worden verricht, de loonvoorwaarden (dwz. de minimale loonbarema’s, voordelen en vergoedingen) na te leven die bepaald worden door conventionele bepalingen die door de Koning algemeen verbindend verklaard zijn (met andere woorden collectieve arbeidsovereenkomsten die strafrechtelijk beteugeld worden) met uitzondering van de bijdragen aan aanvullende bedrijfspensioenregelingen.    

  Minimale loonbedragen

  Bijkomende informatie bovenop de hogerstaande info kan worden opgevraagd bij de Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten (Belgische arbeidsinspectie): SPOC.LabourInspection@employment.belgium.be

  Afwijking van de verplichting van het toepassen van de Belgische loonvoorwaarden

  De werkgever die werknemers in België detacheert is niet verplicht de bepalingen van het Belgisch recht betreffende de loonvoorwaarden toe te passen als de werkzaamheden die verricht worden bepaalde cumulatieve voorwaarden vervullen. 

  Betaling van het loon

  Indien de betaling van het loon in België plaatsvindt, moet het gebeuren volgens bepaalde regels vastgesteld in de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers  

  Vrijstelling van het bijhouden van de Belgische sociale documenten 

  De werkgever die werknemers naar België detacheert kan gedurende 12 maanden vrijgesteld zijn van het opstellen en het bijhouden van de Belgische sociale documenten betreffende het loon op basis van vergelijkbare documenten uit het oorsprongsland.

  Hoofdelijke aansprakelijkheid inzake lonen

  Wanneer een werkgever het verschuldigde loon niet (volledig of gedeeltelijk) betaalt aan zijn werknemer, bepaalt de wet van 12 april 1965 regelingen van hoofdelijke aansprakelijkheid die deze werknemer toelaten om, onder bepaalde voorwaarden, de betaling van dit verschuldigd loon subsidiair te bekomen bij bepaalde derden die als hoofdelijk aansprakelijken beschouwd worden.

  In geval van detachering van werknemers kunnen voornamelijk twee regelingen van hoofdelijke aansprakelijkheid van toepassing zijn: