Arbeidsongevallen

Onverminderd de bepalingen betreffende de aangifte van arbeidsongevallen in het kader van een arbeidsongevallenverzekering met het oog op de schadeloosstelling van de slachtoffers van het arbeidsongeval, draagt de werkgever er zorg voor dat zijn preventiedienst na elk arbeidsongeval een onderzoek instelt naar de oorzaken van het ongeval met het doel de nodige preventieve maatregelen vast te stellen om herhaling van dergelijke ongevallen te voorkomen. De werkgever moet preventieve maatregelen nemen om een soortgelijk ongeval te voorkomen.

Voor een arbeidsongeval dat heeft geleid tot een arbeidsongeschiktheid van ten minste 4 dagen, moet de preventieadviseur een arbeidsongevallensteekkaart opmaken.

Meer informatie over Arbeidsongevallen onder het thema Welzijn op het werk.

Als het om een ernstig arbeidsongeval (EAO) gaat, gelden voor de werkgever van het slachtoffer aanvullende verplichtingen.

Een ernstig arbeidsongeval is een ongeval dat zich op de arbeidsplaats zelf voordoet en dat wegens zijn ernst een grondig specifiek onderzoek vereist met het oog op het treffen van preventiemaatregelen die herhaling ervan moeten vermijden.

De in geval van EAO toe te passen procedure bestaat in de praktijk uit drie of vier stappen:

  1. Het ernstige arbeidsongeval wordt onmiddellijk door de bevoegde preventiedienst onderzocht.
  2. Om te voorkomen dat een ernstig arbeidsongeval zich onmiddellijk herhaalt, worden voorzorgsmaatregelen genomen.
  3. Binnen tien dagen na het ongeval wordt een gedetailleerd verslag over het ongeval aan de inspectiedienst verstrekt. In principe is de bevoegde regionale directie Toezicht op het Welzijn op het Werk de regionale directie waar de activiteiten plaatsvinden. Indien het een ernstig arbeidsongeval in de zin van de welzijnswet betreft, moet het omstandig verslag worden toegezonden aan de directie waar het ongeval zich heeft voorgedaan.

    Dit verslag bevat het onderzoeksrapport van de preventieadviseur en de beslissingen van de werkgever over de te nemen maatregelen, samen met een actieplan. De inspectiedienst volgt het onderzoek van het EAO in eerste instantie op aan de hand van het uitvoerig verslag en voert zo nodig een verder onderzoek en inspectiebezoeken uit. Indien het niet mogelijk is het gedetailleerd verslag voor materiële feiten toe te zenden, kan de inspectiedienst een voorlopig verslag aanvaarden. Afgezien van deze gevallen kan de inspectiedienst, bij gebreke van een rapport, een door de verzekeringsmaatschappijen betaalde deskundige aanwijzen, die deze van hun verzekerden kunnen vorderen.

    In sommige gevallen kan de inspectiedienst vóór het verstrijken van de termijn van 10 dagen een deskundige aanwijzen.

In geval van een EAO op een tijdelijke of mobiele bouwplaats waar meerdere ondernemingen bij betrokken zijn of in een onderneming waar werkzaamheden door ondernemingen van buitenaf worden uitgevoerd, worden alle bij het ongeval betrokken partijen bij de procedures betrokken.

Een arbeidsongeval van "zeer" ernstige aard, d.w.z. een ongeval met dodelijke afloop of een ongeval dat een (vermoedelijke) blijvende arbeidsongeschiktheid tot gevolg heeft, wordt eveneens onmiddellijk ter kennis gebracht van de sociale inspectie.

Zie de Lijst van regionale directies in de rubriek Over de FOD.

Meer informatie

Meer informatie op deze website: