Klachten over onze diensten

Waarover kan er klacht ingediend worden?

Elke persoon of organisatie die in contact staat met de diensten van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg kan een klacht indienen.  Deze klacht moet gaan over de werking van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg of op de kwaliteit van zijn product- of dienstverlening.

Wenst u een klacht in te dienen tegen een onderneming of een organisatie over het niet-naleven van de arbeidsreglementering, dan kunt u terecht bij de daarvoor bevoegde toezichtdienst van de FOD, namelijk :

Voorbeelden van ontvankelijke klachten

 • U krijgt geen informatie of reactie van de FOD bij de behandeling van een dossier.
 • U bent niet tevreden over de bereikbaarheid van de FOD (telefonisch, onthaal,…).
 • De informatie die u krijgt van de FOD is onvolledig of onduidelijk (brochures, omzendbrieven, website,…).
 • U moet te lang wachten op een antwoord van de FOD.
 • U bent niet tevreden over het gedrag van een medewerker van de FOD (tijdens een telefonisch onderhoud, bij het onthaal, tijdens een bezoek…).

Voorbeelden van niet-ontvankelijke klachten

 • Anonieme klachten.
 • Niet-gemotiveerde klachten (de redenen moeten duidelijk omschreven zijn).
 • Klachten die betrekking hebben op feiten die langer dan één jaar voor de indiening van de klacht hebben plaatsgevonden.
 • Klachten die betrekking hebben op feiten die niet tot de bevoegdheid behoren van de FOD.
 • Klachten over beslissingen genomen door aan de FOD gerelateerde organen (paritaire comité’s, Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk…).
 • Klachten die betrekking hebben op feiten waarvoor administratieve beroepsprocedures bestaan.
 • Klachten die betrekking hebben op feiten waarvoor een beroep aanhangig is bij een rechtscollege (arbeidsgerechten, Raad van State…).
 • Klachten die betrekking hebben op feiten waarvoor een procedure bij de Federale Ombudsmannen werd ingezet.
 • Klachten over het gevoerde beleid van de Minister van Werk en over de bestaande regelgeving.  Hiervoor kunt u zich richten tot de Beleidscel van de minister van Werk via dit e-mailadres: contact@dermagne.fed.be

Opgelet! 

Wanneer u een klacht indient, wordt de termijn tot het indienen van een beroep bij de Raad van State en bij de hoven en rechtbanken van de rechterlijke macht hierdoor niet opgeschort.

Hoe een klacht indienen over de werking van de FOD Werkgelegenheid?

Om een klacht in te dienen vult u een klachtenformulier in.

U kan dit formulier op verschillende manieren invullen en verzenden:

 • ofwel het elektronisch invullen, opslaan en verzenden naar klachten@werk.belgie.be 
 • ofwel het elektronisch invullen, afdrukken en per post verzenden naar de voorzitter van de FOD
 • ofwel het blanco afdrukken, het manueel invullen en per post verzenden naar de voorzitter van de FOD

Adres:

Geert De Poorter
Voorzitter van het Directiecomité
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
Ernest Blerotstraat 1
1070 Brussel

Hoe snel ontvangt u een ontvangstbevestiging?

U ontvangt binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging, ongeacht of uw klacht ontvankelijk is of niet. 

Uw klacht wordt dan, indien ontvankelijk, overgemaakt aan de bevoegde dienst, die uw opmerkingen bestudeert en een gemotiveerd antwoord zal geven.

Hoe snel ontvangt u een antwoord op uw ontvankelijke klacht?

U ontvangt binnen 30 werkdagen na het indienen van uw klacht, een gemotiveerd antwoord op uw klacht.

Hoe snel ontvangt u een antwoord op uw niet-ontvankelijke klacht?

In de ontvangstbevestiging die u binnen de 5 werkdagen na de indiening van uw niet-ontvankelijke klacht ontvangt, staat welk gevolg aan uw klacht zal worden gegeven.

Welk rechtsmiddel heeft u met betrekking tot het antwoord op uw ontvankelijke klacht?

Indien u nog steeds niet tevreden bent met het antwoord op uw ontvankelijke klacht, dan kunt u zich richten tot de federale Ombudsman