Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD)

Op deze pagina

  Voorstelling

  De SIOD is een strategisch orgaan dat op basis van de kennis en inzichten van de betrokken diensten en wetenschappelijke onder­steuning een visie ontwikkelt op sociale fraudebestrijding en deze vertaalt in concrete strategieën. Op die manier draagt de SIOD ook bij tot het strategisch plan en de jaarlijkse actieplannen so­ciale fraudebestrijding en tot de werking van het College voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude. De SIOD verzorgt tevens de coördinatie op het vlak van de beleidsondersteuning, in het kader van het strategisch plan en de jaarlijkse actieplannen.

  Directeur: Bart Stalpaert

  Bart Stalpaert

  Doelstellingen

  • Het beleid voorbereiden zoals vastgesteld door de Ministerraad inzake de strijd tegen illegale arbeid en sociale fraude, ter uitvoering van het strategisch plan en het operationeel actieplan;
  • De preventieacties sturen en opzetten die nodig zijn voor de uitvoering van dit beleid;
  • Het voorbereiden van de samenwerkingsprotocollen tussen de federale overheid en de gewesten betreffende de coördinatie van de controles inzake illegale arbeid en sociale fraude;
  • De trimestriële evaluatie van de realisatiegraad van de verschillende elementen van het jaarlijks operationeel actieplan;
  • Het voorbereiden van richtlijnen ter uitvoering van het operationeel actieplan voor de arrondissementscellen;
  • De nodige inhoudelijke bijstand verlenen aan de bevoegde besturen en diensten inzake de strijd tegen de illegale arbeid en de sociale fraude;
  • Studies uitvoeren over de problematiek van illegale arbeid en sociale fraude en het mogelijk maken meer gerichte acties te ondernemen;
  • Zorgen voor overleg tussen de inspectiediensten en voor hun ondersteuning via de overlegcomités;
  • Het identificeren van de gemeenschappelijke opleidingsbehoeften van de personeelsleden van de inspectiediensten en zorgen voor de nodige opleidingen;
  • Een extern communicatiebeleid voorbereiden voor het strategisch comité;
  • Het opvolgen van de uitvoering van de door de minister(s) gesloten partnerschapsovereenkomsten en er over rapporteren aan het strategisch comité;
  • Het coördineren van de informatie meegedeeld door de inspectiediensten bevoegd voor de strijd tegen illegale tewerkstelling;
  • Een visie ontwikkelen en voorbereiden van strategieën om sociale fraude aan te pakken;
  • Het organiseren van een structureel overleg met de diverse betrokken instellingen waaronder de regio's die actief meewerken aan de strijd tegen de sociale fraude en andere relevante actoren;
  • Een internationale samenwerking tussen inspectiediensten op punt zetten in het kader van hun gezamenlijke acties en de opvolging ervan verzekeren.

  Wettelijke basis

  De SIOD werd opgericht in de programmawet van 27 december 2006 ter vervanging van de federale raad en coördinatiecomité voor de strijd tegen de illegale arbeid en de sociale fraude.

  De Ministerraad besliste op 10 november 2016 over de hervorming van de sociale inspectiediensten en de versterking van de SIOD. Hierbij werden de structuren opnieuw grondig gewijzigd door de wet van 21 december 2018 (BS 17/01/2019), die Titel 1 van het Sociaal Strafwetboek (wet van 6 juni 2010) aanpast.

  Organigram

  De vernieuwde SIOD bestaat uit een staf, een strategisch comité en twee structurele overlegcomités.

  De staf

  Samengesteld uit:

  • De directeur van de SIOD;
  • Experten belast met de ondersteuning van de directeur bij het opstellen en opvolgen van het strategisch plan en het operationeel actieplan;
  • Een magistraat van een arbeidsauditoraat en/of van een arbeidsauditoraat-generaal;
  • Een lid van de Federale Overheidsdienst Financiën;
  • SIOD-coördinatoren: het betreffen sociaal inspecteurs afkomstig van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen, de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering en de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening;
  • Een secretariaat dat de staf bijstaat.

  Doelstellingen:

  De staf is belast met de uitvoering van de opdrachten van de SIOD. De SIOD-coördinatoren zorgen voor de ondersteuning van de arrondissementscellen.

  Het strategisch comité

  Samengesteld uit:

  • Het regeringslid dat bevoegd is voor de bestrijding van sociale fraude of zijn vertegenwoordiger;
  • De ministers bevoegd voor Sociale Zaken, Werk Justitie en Zelfstandigen of hun vertegenwoordiger;
  • De directeur van de SIOD;
  • De administrateurs-generaal van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, het Rijksinstituut voor de sociale verzekering der zelfstandigen, de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening en het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering;
  • De voorzitter van het directiecomité van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg;
  • De procureur-generaal aangesteld door het College van procureurs-generaal;

  Het strategisch comité wordt voorgezeten door het regeringslid dat bevoegd is voor de bestrijding van de sociale fraude.

  Doelstellingen:

  • Opmaken van het strategisch plan sociale fraudebestrijding voor de komende vier jaar rekening houdend met de bestuursovereenkomsten van de OISZ en de FOD’s.
  • Valideren van het strategisch meerjarenplan (voor 4 jaar).
  • Valideren van het jaarlijks actieplan.
  • Valideren van de voorgestelde strategieën.
  • Valideren van de KPI’s (kritieke prestatie-indica­toren) per inspectiedienst m.b.t. de uitvoering van het jaarlijks actieplan (b.v. aantal acties in een bepaalde sector, b.v. x% positieve controles, enz.)

  De twee structurele overlegcomités

  Samengesteld uit:

  • De directeur van de SIOD, die het comité voorzit;
  • Een SIOD-vertegenwoordiger per comité;
  • De leidende ambtenaren van de federale inspectiediensten van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, het Rijksinstituut voor de sociale verzekering der zelfstandigen en het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering;
  • De procureur-generaal aangesteld door het College van procureurs-generaal en een vertegenwoordiger van de Raad van Arbeidsauditeurs;
  • De vertegenwoordigers van de regionale inspectiediensten die deelnemen met raadgevende stem;
  • De leidende ambtenaar van de Directie van de Administratieve geldboeten van de Algemene Directie Werkgelegenheid en Arbeidsmarkt van de federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

  Doelstellingen:

  • De coördinatie van de uitvoering van het operationeel actieplan;
  • Het voorstellen van kritische succesfactoren en kritische prestatie-indicatoren, de opvolging ervan te verzekeren en er over te rapporteren;
  • Het formuleren van voorstellen tot standaardisering van de werkprocessen;
  • Het opvolgen van de acties en erover rapporteren;
  • Het formuleren van voorstellen tot vereenvoudiging en verbetering van de regelgeving aan de regering via het strategisch comité.

  Arrondissementscellen

  De arrondissementscel (hierna “cel” genoemd) is een orgaan (en onderdeel van de SIOD – Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst) dat per gerechtelijk arrondissement is opgericht en voorgezeten door de arbeidsauditeur.

  In elke cel zetelen vertegenwoordigers van de inspectiediensten van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA), de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ), het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekering der Zelfstandigen (RSVZ), het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) en het Toezicht op de Sociale Wetten (TSW) van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO). Verder zijn ook de Federale Overheidsdienst Financiën, het Parket van de Procureur des Konings en de federale politie vertegenwoordigd en kunnen vertegenwoordigers van andere openbare instellingen van sociale zekerheid worden uitgenodigd. Ook de gewestelijke inspectiediensten die bevoegd zijn voor tewerkstelling kunnen deel uitmaken van de arrondissementscellen.

  Opdracht van de arrondissementscel

  De cel heeft als kernopdracht op lokaal niveau de controles op de naleving van de verschillende sociale wetgevingen in verband met de illegale arbeid en de sociale fraude te organiseren en te coördineren.

  Een van de opdrachten van de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) is het aansturen van de acties die de arrondissementscellen voeren in het kader van hun strijd tegen illegale tewerkstelling en sociale fraude. Deze acties kaderen in de uitvoering van het jaarlijks actieplan, gericht op de strijd tegen de sociale fraude.

  Controleacties van de arrondissementscel

  De gemeenschappelijke, onaangekondigde controleacties van een arrondissementscel zijn gericht op de strijd tegen de sociale fraude en illegale arbeid en worden uitgevoerd op de arbeidsplaats (werven, keuken, …) bij Belgische en buitenlandse werkgevers en werknemers.

  De door de cellen uitgevoerde controles zijn zowel gericht op bijdragefraude als op uitkeringsfraude.

  Contact

  Sociale Inlichtingen en Opsporingsdienst (SIOD)
  Ernest Blerotstraat 1
  1070 Brussel
  Tel 02/233.47.87
  https://www.siod.belgie.be
  Info@siod.belgie.be