Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD)

Op deze pagina

  Voorstelling

  De Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) is een afzonderlijke dienst, rechtstreeks afhankelijk van de Ministers van Werk, Sociale Zaken & Justitie.

  In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, doet de SIOD geen eigen opsporingsonderzoeken. Als overkoepelende dienst ondersteunt de SIOD de federale sociale inspectiediensten in hun strijd tegen de illegale arbeid en de sociale fraude in en buiten de arrondissementscellen.

  Directeur: Bart Stalpaert

  Bart Stalpaert

  Doelstellingen

  • Het beleid uitvoeren zoals vastgesteld door de Ministerraad;
  • Ondernemen van preventie- en vormingsacties;
  • Ondersteuning bieden aan de inspectiediensten en aan de arrondissementscellen;
  • Een internationale samenwerking tussen inspectiediensten op punt stellen;
  • Samenwerkingsovereenkomsten tussen de  Federale en Gewestelijke Overheden voorbereiden voor het organiseren van de strijd tegen de  illegale arbeid en de  sociale fraude;
  • Strategische en operationele plannen uitwerken en de realisaties ervan evalueren.

  Wettelijke basis

  De SIOD werd opgericht in de programmawet van 27 december 2006 ter vervanging van de federale raad en coördinatiecomité voor de strijd tegen de illegale arbeid en de sociale fraude. De versterkte strijd tegen de sociale fraude kadert in de nota die het gevolg was van de speciale ministerraad te Gembloux.

  Organigram

  De SIOD is samengesteld uit enerzijds de Algemene Raad van partners en anderzijds het Federaal Aansturingsbureau.

  De Algemene Raad van partners

  Samengesteld uit :

  • de Voorzitters van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, de FOD Sociale Zekerheid en de FOD Financiën,
  • de administrateurs-generaal van de RVA en de RSZ,
  • de leidende ambtenaren van de inspectiediensten, inbegrepen de gewestelijke inspecties,
  • de secretaris van de NAR,
  • de procureur-generaal aangeduid door het College van procureurs-generaal,
  • de commissaris-generaal van de federale politie,
  • zes vertegenwoordigers  van de sociale partners,
  • de administrateurs-generaal van de RVP, RIZIV en RKW,
  • de directeur van het Federaal Aansturingsbureau

  Doelstellingen:

  • Reflexie- en adviesorgaan :
   • In het kader van de strijd tegen de sociale fraude en de illegale arbeid;
   • Over de werking van de arrondissementscellen.
  • Kan voorstellen richten aan de Ministers bevoegd voor het aanpassen van de wetgeving van toepassing op de strijd tegen de illegale arbeid
  • Kan aanbevelingen opstellen en advies uitbrengen, ambtshalve of op verzoek van een minister, over ontwerpen en voorstellen van wetten betreffende de strijd tegen de illegale arbeid en de sociale fraude.

  Het Federaal Aansturingsbureau

  Het Bureau wordt beheerd door een directiecomité dat is samengesteld uit:

  • de directeur van het Federaal Aansturingsbureau
  • de leidende ambtenaren:
   • van de Sociale Inspectie van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
   • van de Algemene Directie Toezicht op de sociale wetten van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
   • van de Algemene Directie van de inspectiediensten van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid;
   • van de inspectiedienst van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
  • de procureur-generaal aangewezen door het College van procureurs-generaal
  • de leidende ambtenaren afgevaardigd door de Rijksdienst voor pensioenen, van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering en van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers.

  Dit directiecomité wordt belast met het opstellen van het beleidsplan en het operationeel plan en staat ook in voor de opvolging hiervan.

  Het Federaal Aansturingsbureau is samengesteld uit:

  • de directeur
  • een vertegenwoordiger van een arbeidsauditoraat of van een arbeidsauditoraat-generaal
  • vertegenwoordigers van de RVA-inspectie, van de RSZ-inspectie, van de Sociale Inspectie en van Toezicht Sociale Wetten
  • een lid van de FOD Financiën
  • leden van de POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie of van de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid
  • analisten in sociale criminaliteit
  • sociale controleurs gespecialiseerd in informatica (= CFDT)
    

  Arrondissementscellen

  Maandelijks worden op het niveau van de gerechtelijke arrondissementen vergaderingen gehouden tussen de bevoegde diensten en de gerechtelijke overheden (Arbeidsauditoraat en het Parket). "Harde acties" (soort politiecontroles) worden door de inspectiediensten gevoerd en er wordt ook toegezien op de naleving van het arbeidsrecht en het sociaal zekerheidsrecht.
  Bijvoorbeeld: in 2005 hebben zowat 1000 inspecteurs en sociaal-controleurs van de verschillende federale en regionale diensten een 100.000-tal controles verricht die gericht waren op de bestrijding van sociale fraude.

  De arrondissementscel wordt voorgezeten door de arbeidsauditeur en is samengesteld uit:

  • Afgevaardigde(n):
   • van de Sociale Inspectie van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
   • van de Algemene Directie Toezicht op de sociale wetten van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg
   • van de inspectiedienst van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
   • van de inspectiedienst van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
   • van de Rijksdienst voor pensioenen
   • van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering en
   • van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers.
  • Afgevaardigde(n) van de FOD Financiën
  • Een lid van het federaal aansturingsbureau
  • Een magistraat van het parket van de Procureur des Konings
  • Een lid van de federale politie
  • De secretaris van de cel
  • Een afgevaardigde van gewestelijke inspectiedienst bevoegd inzake tewerkstellingsbeleid op zijn verzoek
  • elke persoon die in het bijzonder bevoegd is voor de voorbereiding en de verwezenlijking van de voorgestelde acties (bv. economische inspectie, eetwareninspectie….)

  Contact

  Sociale Inlichtingen en Opsporingsdienst (SIOD)
  Ernest Blerotstraat 1
  1070 Brussel
  Tel 02/233.47.87
  Fax 02/233.52.73
  Secr.CCFRC@werk.belgie.be