Belgisch voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie

België zal van 1 januari tot 30 juni 2024 het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie op zich nemen. Dit wil zeggen dat ons land gedurende enkele maanden mee de agenda van de Raad bepaalt en de vergaderingen voorzit.

De Raad komt bijeen in verschillende formaties. De FOD Werkgelegenheid behoort tot de EPSCO-filière, ofwel de Raad van de Ministers van Werkgelegenheid en Sociale Zaken. Normaal houdt de Belgische delegatie zich binnen deze filière bezig met het verdedigen van de Belgische standpunten, maar tijdens het voorzitterschap hebben wij ook de taak om de samenwerking tussen de lidstaten te bevorderen.

Om het Europese debat te voeden organiseert de FOD Werkgelegenheid een aantal evenementen en een informele raad:

Informele EPSCO-Raad: Werkgelegenheid en Sociaal Beleid

De informele EPSCO-bijeenkomst brengt de ministers verantwoordelijk voor werkgelegenheid en sociale zaken van alle EU-lidstaten samen met de Europese Commissie, het Europees Parlement, de sociale partners en het maatschappelijke middenveld. De agenda van de informele raad bestaat uit de volgende onderwerpen: de sociale agenda van de Raad voor de bestuursperiode na de Europese verkiezingen en de internationale rol van de EU binnen het domein van werkgelegenheid en sociaal beleid – inclusief in relatie tot de mogelijke uitbreiding van de Europese Unie.

Waar: Namen

Wanneer: 10-12 januari 2024

Meer info over de Informele EPSCO-Raad: Werkgelegenheid en Sociaal Beleid

Eerlijke Mobiliteit in de EU en de rol van de Europese Arbeidsautoriteit

Het Belgische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie organiseert een conferentie over de Europese Arbeidsautoriteit (ELA). Deze conferentie heeft twee doelstellingen: het promoten van de activiteiten en verwezenlijkingen van het ELA, en het evalueren van de effectiviteit van haar missies.

Waar: Brussel

Wanneer: 25 januari 2024

Meer info over de conferentie over de Europese Arbeidsautoriteit (ELA)

Conferentie over Mentale Gezondheid en Werk

De high-level conferentie over mentale gezondheid en werk brengt Europese experts en beleidsmakers samen om innovatieve oplossingen of goede praktijken uit te wisselen en samen te brainstormen. Het doel hiervan is beter te kunnen anticiperen en plannen te maken voor de toekomst.

Waar: Brussel

Wanneer: 30 – 31 januari 2024

Meer info over de Conferentie over Mentale Gezondheid en Werk

Comité voor de Werkgelegenheid (EMCO)

Het Comité voor de werkgelegenheid (EMCO) is het adviescomité voor ministers die deel uitmaken van de Raad Werkgelegenheid en Sociale Zaken (EPSCO). Het comité bevordert de coördinatie van het werkgelegenheids- en arbeidsmarktbeleid, zowel op Europees als op nationaal niveau. Elk voorzitterschap organiseert een EMCO-vergadering.  

Waar: Gent

Wanneer: 12-13 februari 2024

Meer info over de vergadering van het Comité voor de Werkgelegenheid (EMCO)

Seveso Expertengroep (SEG)

De Seveso Expertengroep bespreekt implementatieproblemen gerelateerd aan de Sevesorichtlijn. De drie dagen van het event zien er als volgt uit:

  • 10 April: Seminarie over externe noodplanning voor Seveso-inrichtingen, gezamenlijk georganiseerd met het Nationaal Crisiscentrum;
  • 11 April: Bijeenkomst van de Seveso Expertengroep, voorgezeten door DG Leefmilieu;
  • 12 April: Seveso sitebezoeken.

Waar: Mons

Wanneer: 10-12 april 2024

Meer info over de Seveso Expertengroep (SEG)

Conferentie op hoog niveau over de Europese Pijler van Sociale Rechten

Op 15 en 16 april organiseert het Belgische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie een conferentie op hoog niveau gewijd aan de Europese Pijler van Sociale Rechten in Terhulpen. Het doel van de conferentie is om samen met de belangrijkste Europese stakeholders na te denken over de toekomstige sociale agenda van de Europese Unie. Samen willen we vaststellen wat de resterende uitdagingen zijn op het gebied van werkgelegenheid en sociale zaken, en beleidsprioriteiten identificeren voor toekomstige EU-wetgeving. De Europese Pijler van Sociale Rechten zal het centrale kader vormen voor deze reflectie.

Waar: Terhulpen

Wanneer 15-16 april 2024

Meer info over de Conferentie op hoog niveau over de Europese Pijler van Sociale Rechten

Comité van Hoge Functionarissen van de Arbeidsinspectie (SLIC)

Het Comité van hoge functionarissen van de arbeidsinspectie (SLIC) brengt advies uit over alle zaken die betrekking hebben op de handhaving van de EU-wetgeving over gezondheid en veiligheid op het werk door de lidstaten. SLIC bestaat uit vertegenwoordigers van de arbeidsinspectiediensten uit alle lidstaten. De 85e vergadering zal zich richten op de ontwikkeling van een efficiënte en doeltreffende strategie van de nationale arbeidsinspecties (NLI) voor de handhaving van de veiligheid en gezondheid op het werk (OSH) van werknemers die zijn blootgesteld aan gevaarlijke chemische agentia, met name kankerverwekkende, mutagene en reprotoxische chemische stoffen (CMR). 

Waar: Brussel

Wanneer: 7-8 mei 2024

Meer info over de vergadering van het Comité van Hoge Functionarissen van de Arbeidsinspectie (SLIC)

Slotevenement “Roadmap on Carcinogens”

De “Roadmap on Carcinogens” werd gelanceerd in Berlijn in 2020 en zal eindigen in Brussel in 2024 tijdens het Belgische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie. Tijdens het slotevenement zal de stand van zaken op het gebied van kankerverwekkende stoffen worden gepresenteerd, evenals de resultaten van de “roadmap” volgens zijn verschillende pijlers en uitdagingen.

Waar: Brussel

Wanneer: 12-13 juni 2024

Meer info over het Belgisch voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie vind je op  www.belgium24.be