Waarden

In onze relaties met de externe en interne partners plaatsen wij de kernwaarden engagement, solidariteit, professionalisme, integriteit en openheid voorop.

ENGAGEMENT

 • Wij zetten alles op alles om oplossingen te vinden die toelaten onze doelstellingen te bereiken.
 • Deze handelswijze dwingt ons om op een positieve manier hinderpalen uit de weg te ruimen. Ze vereist verantwoordelijkheidszin en vraagt de betrokkenheid van iedereen. Daartoe zorgen wij er voor dat onze medewerkers hun zin voor initiatief ten volle kunnen ontplooien.

SOLIDARITEIT

 • Wij werken samen, zowel intern als extern en erkennen de waarde van iedereen. Deze samenwerking leidt tot betere en meer evenwichtige resultaten, die door iedereen worden gedragen.
 • Wij zijn solidair en ondersteunen elkaar bij het uitvoeren van onze opdrachten.

PROFESSIONALISME

 • Wij beschikken over expertise in de verschillende domeinen van de FOD.
 • Wij stellen alles in het werk om deze expertise te verwerven, te behouden en verder te ontplooien.
 • Wij zijn voldoende polyvalent om alle activiteiten van de FOD te beheersen en zo de continuïteit van de dienstverlening te verzekeren.
 • Wij hebben een groot plichtsbesef en leggen de nadruk op nauwgezetheid en op de kwaliteit van het geleverde werk

INTEGRITEIT

 • Wij vertalen integriteit door in onze interne relaties (collega’s, beleidscel…) loyauteit hoog in het vaandel te dragen. Tegenover onze externe stakeholders (gebruikers, sociale partners…) geven wij blijk van onpartijdigheid en objectiviteit, met het oog op het bereiken van sociale rechtvaardigheid, van gelijkheid en van evenwicht tussen het algemeen en privaat belang.
 • We creëren vertrouwen door in al onze activiteiten integer te zijn.

OPENHEID

 • Luisteren naar onze gebruikers vinden wij belangrijk en wij proberen te communiceren in volledige transparantie.
 • Wij geven in ons handelen blijk van een open geest, van respect voor medewerkers en gebruikers en hun verwachtingen, en wij getuigen van creativiteit om de dialoog aan te gaan of te versterken.
 • Wij zijn beschikbaar en flexibel om een maximale toegankelijkheid van de dienstverlening te waarborgen.