Begrip en formaliteiten

Inhoud

Op deze pagina

  Wat verstaat men onder detachering van werknemers in het arbeidsrecht ?

  Een onderneming waarvan de zetel buiten België is gevestigd, kan zijn werknemers naar België detacheren, dwz. deze werknemers in België tijdelijk tewerkstellen. 

  Tijdens de duur van deze detachering is de werkgever ertoe gehouden bepaalde regels van het Belgisch arbeidsrecht na te leven. 

  Opgelet: niet verwarren met het begrip detachering op het vlak van sociale zekerheid.

  Definitie

  Onder detachering verstaat men de situatie van een werknemer die in België tijdelijk arbeidsprestaties verricht en die:

  • hetzij gewoonlijk werkt op het grondgebied van één of meer andere landen dan België
  • hetzij is aangeworven in een ander land dan België

  Onder werknemer verstaat met de loontrekkende werknemer.

  Het betreft personen die, op grond van een overeenkomst, tegen loon arbeidsprestaties verrichten onder het gezag van de onderneming die hen detacheert.

  De arbeidsverhouding tussen de buitenlandse onderneming die detacheert en de loontrekkende gedetacheerde werknemer moet voorafgaand aan de tijdelijke detachering naar België reeds bestaan en moet behouden blijven gedurende de duur van de detachering.

  De op deze website weergegeven informatie m.b.t. detachering is niet van toepassing op gedetacheerde zelfstandigen. 

  Voor meer informatie omtrent de detachering van zelfstandigen, gelieve contact op te nemen met het RSVZ (wat betreft de toepasselijke regels inzake sociale zekerheid) en met Federaal Overheidsdienst Economie (wat betreft technische en professionele regels). 

   Voorbeelden

   • Een Duitse werknemer-informaticus wordt door zijn Duitse onderneming uitgestuurd om gedurende 5 maanden een analyse uit te voeren bij een Belgische klant van zijn werkgever;
   • Een Luxemburgse werknemer wordt aangeworven door een Frans uitzendbureau om gedurende 3 maanden in België te werken;
   • Een Frans moederbedrijf stuurt één van zijn werknemers naar België om er gedurende 2 jaar te werken voor het Belgische filiaal van dat bedrijf.
     

   Wanneer daarentegen een buitenlandse onderneming een werknemer, wat ook zijn nationaliteit weze, in België aanwerft om daar te werken, dan gaat het niet om een geval van detachering in de zin van het arbeidsrecht

   Voorbeeld : Een onderneming gevestigd in Nederland werft in België een handelsvertegenwoordiger aan om klanten proberen te werven op het Belgisch grondgebied.  

   In een dergelijk geval kan er een wetsconflict ontstaan tussen enerzijds het recht van het land waar de arbeid effectief wordt verricht, m.a.w. het Belgische arbeidsrecht, en anderzijds bijvoorbeeld het recht van het land dat de partijen zouden hebben gekozen, bv. het Nederlandse arbeidsrecht.

   De vraag naar het recht dat in de hypothese van een dergelijk wetsconflict van toepassing is op de arbeidsovereenkomst moet worden beantwoord op basis van de regels die voorzien zijn door het internationaal privaatrecht, namelijk : 

   • voor de arbeidsovereenkomsten die ten laatste op 17 december 2009 werden gesloten, het Verdrag van Rome;
    of ; 
   • voor de arbeidsovereenkomsten die werden gesloten vanaf 18 december 2009, de Rome I Verordening genoemd. 

   Formaliteiten

   In geval van detachering in België zijn bepaalde formaliteiten van toepassing.
     

   Vrijstelling van het bezorgen van bepaalde sociale documenten

   De werkgever die werknemers naar België detacheert kan gedurende 12 maanden vrijgesteld worden van het bezorgen van bepaalde Belgische sociale documenten.