Begrip en formaliteiten

Op deze pagina

  Wat verstaat men onder detachering van werknemers in het arbeidsrecht ?

  Een onderneming die in het buitenland gevestigd is, kan zijn werknemers naar België detacheren, met andere woorden deze werknemers in België tijdelijk tewerkstellen. 

  Tijdens de detachering is de werkgever ertoe gehouden bepaalde Belgisch arbeidsvoorwaarden na te leven. 

  Opgelet: niet verwarren met het begrip detachering op het vlak van sociale zekerheid.

  Definitie

  Onder detachering verstaat men de situatie van een werknemer die in België tijdelijk arbeidsprestaties verricht en die:

  • hetzij gewoonlijk werkt op het grondgebied van één of meer andere landen dan België
  • hetzij is aangeworven in een ander land dan België

  Onder werknemer verstaat met de loontrekkende werknemer. Het betreft personen die, op grond van een overeenkomst, tegen loon arbeidsprestaties verrichten onder het gezag van de onderneming die hen detacheert.

  De arbeidsverhouding tussen de buitenlandse onderneming die detacheert en de loontrekkende gedetacheerde werknemer moet voorafgaand aan de detachering naar België reeds bestaan en moet behouden blijven gedurende de duur van de detachering.

  De op deze website weergegeven informatie m.b.t. detachering is niet van toepassing op gedetacheerde zelfstandigen. 

  Voor meer informatie omtrent de detachering van zelfstandigen, gelieve contact op te nemen met het RSVZ (wat betreft de toepasselijke regels inzake sociale zekerheid) en met Federaal Overheidsdienst Economie (wat betreft technische en professionele regels). 

   Voorbeelden

   • Een Duitse werknemer-informaticus wordt door zijn Duitse onderneming uitgestuurd om gedurende 5 maanden een analyse uit te voeren bij een Belgische klant van zijn werkgever;
   • Een Luxemburgse werknemer wordt aangeworven door een Frans uitzendbureau om gedurende 3 maanden in België te werken;
   • Een Frans moederbedrijf stuurt één van zijn werknemers naar België om er gedurende 2 jaar te werken voor het Belgische filiaal van dat bedrijf.

   Let wel, wat het begrip detachering in de sector van het wegvervoer betreft, zijn er verschillende activiteiten uitgesloten. Deze uitsluitingen kan je terugvinden op de volgende pagina.

    

   Wanneer daarentegen een buitenlandse onderneming een werknemer, wat ook zijn nationaliteit weze, in België aanwerft om daar te werken, dan gaat het niet om een geval van detachering in de zin van het arbeidsrecht

   Voorbeeld : Een onderneming gevestigd in Nederland werft in België een handelsvertegenwoordiger aan om klanten proberen te werven op het Belgisch grondgebied.  

   In een dergelijk geval kan er een wetsconflict ontstaan tussen enerzijds het recht van het land waar de arbeid effectief wordt verricht, m.a.w. het Belgische arbeidsrecht, en anderzijds bijvoorbeeld het recht van het land dat de partijen zouden hebben gekozen, bv. het Nederlandse arbeidsrecht.

   De vraag naar het recht dat in de hypothese van een dergelijk wetsconflict van toepassing is op de arbeidsovereenkomst moet worden beantwoord op basis van de regels die voorzien zijn door het internationaal privaatrecht, namelijk : 

   • voor de arbeidsovereenkomsten die ten laatste op 17 december 2009 werden gesloten, het Verdrag van Rome;
    of ; 
   • voor de arbeidsovereenkomsten die werden gesloten vanaf 18 december 2009, de Rome I Verordening genoemd. 

   Formaliteiten

   In geval van detachering in België zijn bepaalde formaliteiten van toepassing.
     

   Vrijstelling van het bezorgen van bepaalde sociale documenten

   De werkgever die werknemers naar België detacheert kan gedurende 12 maanden vrijgesteld worden van het bezorgen van bepaalde Belgische sociale documenten.

    Gemotiveerde kennisgeving indien de detachering twaalf maanden overschrijdt (van toepassing vanaf 30 juli 2020)

    Wanneer de detachering daadwerkelijk langer duurt dan twaalf maanden, kan de werkgever van de gedetacheerde werknemer gedurende een bijkomende periode van zes maanden uitgezonderd worden van de verplichting om bijkomende, Belgische arbeidsvoorwaarden toe te passen overeenkomstig de bijzondere regeling die normaal gezien van toepassing zou zijn.

    Deze bijkomende periode van zes maanden zal steeds van start gaan op de eerste dag van de dertiende maand van de detachering.

    Om gebruik te kunnen maken van deze uitzondering moet de werkgever een gemotiveerde kennisgeving verstrekken aan de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg.

    De gemotiveerde kennisgeving moet -al naargelang het geval- binnen de volgende termijnen worden verstrekt:

    • Voor het einde van de twaalfde maand van de tewerkstelling van de gedetacheerde werknemer
    • Op 30 juli 2020 in het geval dat de detachering op die datum reeds langer duurt dan twaalf maanden, maar nog geen achttien maanden

    Voor meer informatie met betrekking tot de gemotiveerde kennisgeving, kan u de volgende pagina raadplegen.

    Bovendien kan u steeds de volgende pagina raadplegen voor meer informatie betreffende de toepasselijke arbeidsvoorwaarden in geval van detachering naar België.