De preventieadviseur versus de coördinator inzake veiligheid en gezondheid op een tijdelijke of mobiele bouwplaats, bondgenoten of rivalen ?

Op deze pagina

  Hieronder volgt een samenvatting van een tekst voorgedragen op de PREBES studiedag te Antwerpen (PDF, 133.96 KB). Door de samenvatting kunnen bepaalde nuances t.o.v. deze tekst verloren gaan.

  Bevoegdheid

  De preventieadviseur adviseert zijn werkgever. De coördinator veiligheid en gezondheid adviseert de persoon die hem heeft aangesteld.

  Er treden slechts uitzonderlijk bevoegdheidsoverlappingen op, want de interferentie tussen activiteiten op de tijdelijke of mobiele bouwplaats en de niet-bouwactiviteiten wordt door de preventieadviseur benaderd vanuit de zorg om het welzijn van het personeel van zijn werkgever, terwijl de coördinator veiligheid en gezondheid dit benadert vanuit de zorg om het welzijn van de personen die activiteiten uitvoeren tijdens de verwezenlijking van het bouwwerk, inbegrepen de latere werkzaamheden. De enige uitzondering hierop treedt op wanneer het personeel van de opdrachtgever zelf deelneemt aan de bouwactiviteiten of aan de latere werken aan het bouwwerk.

  Werkterreinoverlappingen kunnen echter wel voorkomen.

  Taken in verband met de bouwwerkzaamheden in de ontwerpfase

  De preventieadviseur van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk van de opdrachtgever met personeel:

  • stelt het veiligheids- en gezondheidsplan niet op !
  • indien deze preventieadviseur tevens de coördinator ontwerp is, dan dient hij/zij het veiligheids- en gezondheidsplan op te stellen in de hoedanigheid van coördinator-ontwerp;
  • geeft enkel advies in het kader van het veiligheids- en gezondheidsplan als de eigen werknemers van de opdrachtgever bij de verwezenlijking van de bouwwerken betrokken zijn;
  • maakt de risicoanalyse en schrijft de preventiemaatregelen voor, voor de bescherming van het personeel dat in het te verwezenlijken bouwwerk zal werken, eventueel bijgestaan door de preventieadviseur van de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk. Deze opdracht behoort niet tot de bevoegdheid van de coördinator-ontwerp;
  • moet de invloeden van de tijdelijke of mobiele bouwplaats op het welzijn het personeel onderzoeken.

  De preventieadviseur van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk van een aannemer moet de werkgever bijstaan in de toepassing van art. 30, tweede lid, van het koninklijk besluit betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen (offerte).

  De preventieadviseur van de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk voert de taken uit of assisteert de vorige twee preventieadviseurs op basis van de in het identificatiedocument beschreven taak- en bevoegdheidsverdeling.

  De coördinator-ontwerp coördineert de uitvoering van de toepassing van de algemene preventieprincipes op het ontwerp, o.m. het opstellen en aanpassen van een veiligheids- en gezondheidsplan. Hij zal daarvoor in stappen moeten werken ingevolge zijn voorstellen, alsook de wisselwerking en de discussie met de andere actoren (opdrachtgever, ontwerper, enz.).

  Het advies van de coördinator-ontwerp kan, indien veiligheids- en gezondheidsplan gewijzigd wordt, in conflict komen met het advies van de preventieadviseur van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk van de opdrachtgever met personeel in het kader van de toekomstige exploitatie van het bouwwerk.

  Het advies van de coördinator-ontwerp in verband met 'latere werkzaamheden aan het bouwwerk' kan in conflict komen met advies van de preventieadviseur van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk van de opdrachtgever met personeel (bijvoorbeeld bij later uit te voeren onderhoud door personeel van de opdrachtgever).

  Het advies van de coördinator-ontwerp kan in conflict komen met het advies van de preventieadviseur van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk van een aannemer.

  De coördinator-ontwerp voert verder de volgende opdrachten uit:

  • overmaken aan de in het ontwerp tussenkomende partijen van de hen aanbelangende elementen uit het veiligheids- en gezondheidsplan;
  • opstellen en aanvullen van een postinterventiedossier;
  • openen en aanvullen van een coördinatiedagboek;
  • adviseren nopens de overeenstemming van de offertes met het veiligheids- en gezondheidsplan.

  De opdrachtgever maakt de finale keuzes.

  Taken in verband met bouwwerkzaamheden in de fase van verwezenlijking

  De contacten van de preventieadviseur van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk van de opdrachtgever met personeel en van de onderaannemer(s) (derden) met de coördinator-verwezenlijking gebeuren eerder naar aanleiding van punctuele problemen (wijziging ontwerp bijvoorbeeld) of naar aanleiding van niet-bouwactiviteiten op of in de nabijheid van de tijdelijke of mobiele bouwplaats. Frequentere contacten zijn er echter tussen de preventieadviseur van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk van de aannemer en de coördinator-verwezenlijking.

  Indien de opdrachtgever zelf personeel tewerkstelt dat aan bouwactiviteiten deelneemt, staat de preventieadviseur van de opdrachtgever met personeel op gelijke voet met de preventieadviseur van de aannemer. In dit geval rapporteren de coördinator-verwezenlijking en de preventieadviseur van de opdrachtgever aan dezelfde persoon (de opdrachtgever). De bevoegdheid en taken van coördinator-verwezenlijking overlappen deze van de preventieadviseur van de opdrachtgever met personeel.

  De preventieadviseur van de opdrachtgever met personeel kent de risico's van de buur(t) en heeft normaliter vroeger al afdoende preventiemaatregelen voorgesteld, dewelke hij uiteraard dient mee te delen aan de coördinator-verwezenlijking.

  Indien de opdrachtgever op de tijdelijke of mobiele bouwplaats personeel tewerkstelt dat zelf niet deelneemt aan de bouwactiviteiten, dan is er geen overlapping van het werkterrein noch van de bevoegdheden van de coördinator-verwezenlijking en de preventieadviseur van de opdrachtgever met personeel. Ze moeten wel informatie uitwisselen! De preventieadviseur van de opdrachtgever moet de invloeden van de tijdelijke of mobiele bouwplaats op het welzijn van het personeel van de opdrachtgever onderzoeken.

  De preventieadviseur van de aannemer met personeel moet:

  • de tijdelijke of mobiele bouwplaats veelvuldig bezoeken;
  • passende maatregelen voorschrijven ten opzichte van de eigen werknemers;
  • de coördinator-verwezenlijking informeren in verband met onbehoorlijk gedrag van andere aannemers of hun personeel dat een bedreiging vormt voor het eigen personeel.

  De preventieadviseur van de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk voert de taken uit of assisteert zoals de preventieadviseur van de opdrachtgever met personeel op basis van de in het identificatiedocument beschreven taak- en bevoegdheidsverdeling.

  De coördinator-verwezenlijking voert de volgende opdrachten uit:

  • de tenuitvoerlegging van de toepassing van de algemene preventieprincipes in de verwezenlijking coördineren;
  • de tenuitvoerlegging van de pertinente bepalingen van de welzijnswet coördineren, zodat de aannemers de algemene preventieprincipes en het veiligheids- en gezondheidsplan toepassen;
  • het veiligheids- en gezondheidsplan aanvullen of aanpassen;
  • het postinterventiedossier aanvullen of aanpassen;
  • het coördinatiedagboek aanvullen of aanpassen;
  • de samenwerking en coördinatie van aannemers organiseren:
  • de controle op de juiste toepassing van de werkprocedures coördineren;
  • de nodige maatregelen treffen opdat enkel bevoegden de tijdelijke of mobiele bouwplaats kunnen betreden;
  • de tekortkomingen van tussenkomende partijen in het coördinatiedagboek noteren en de opdrachtgever ervan inlichten;
  • de opmerkingen van de aannemers in het coördinatiedagboek noteren;
  • de coördinatiestructuur samen roepen.