Sociale verkiezingen - Kandidatuurstelling van een preventieadviseur

Op deze pagina

  Toelichting over artikel 57 van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk

  Artikel 57 van de welzijnswet, bepaalt het volgende:

  De preventieadviseur die deel uitmaakt van het personeel van de onderneming waar hij zijn functie uitoefent kan noch werkgevers-, noch personeelsafgevaardigde zijn.

  Deze verbodsbepaling kadert in de verplichting van onpartijdigheid van de preventieadviseur en de vertrouwenspersoon.

  De preventieadviseur kan bijgevolg noch de werkgever, noch de werknemers vertegenwoordigen in de onderneming waar hij werknemer is en de functie van preventieadviseur uitoefent. Hetzelfde geldt voor de vertrouwenspersoon.

  Er bestaat bijgevolg bezwaar tegen hun kandidatuurstelling bij de sociale verkiezingen.

  Gebeurt deze kandidatuurstelling toch, dan kan deze betwist worden.

  Een preventieadviseur mag zich in een EDPB kandidaat stellen bij de sociale verkiezingen indien hij personeelslid is van deze EDPB en voor zover hij de functie van preventieadviseur niet binnen deze EDPB uitoefent.