Chemische, kankerverwekkende, mutagene en reprotoxische agentia en agentia met hormoonontregelende eigenschappen

Op deze pagina

    Zeer veel werknemers worden blootgesteld aan chemische agentia: in de chemische industrie, waar ze worden geproduceerd, maar ook in al de sectoren waar deze stoffen worden gebruikt.

    Een aantal van deze stoffen zijn relatief onschadelijk, andere zijn gevaarlijk voor de veiligheid of de gezondheid van de werknemers.  Een aantal ervan zijn mutageen (d.w.z. ze beschadigen het DNA) of zelfs carcinogeen (kankerverwekkend).  Reprotoxische stoffen hebben negatieve effecten op de vruchtbaarheid of zijn schadelijk voor het ongeboren kind.

    Meer informatie omtrent de bescherming van de werknemers tegen chemische agentia in het algemeen en ook tegen kankerverwekkende (waaronder asbest) en mutagene agentia vindt u in de nevenstaande subthema’s.