Externe diensten voor technische controles op de werkplaats

Op deze pagina

  Toelichting over de regelgeving

  In uitvoering van artikel 40, § 2 van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk zijn er externe diensten voor technische controles op de werkplaats erkend. Deze materie is verder uitgewerkt in titel 5 betreffende de externe diensten voor technische controles op de werkplaats van boek II van de codex over het welzijn op het werk.

  De werkgever moet in bepaalde gevallen een beroep doen op een erkende externe dienst voor technische controles op de werkplaats om bepaalde onderzoeken en controles te laten uitvoeren op machines, installaties, arbeidsmiddelen en beschermingsmiddelen, waaruit moet blijken dat ze conform zijn met de wetgeving en dat zij geen gebreken vertonen die het welzijn van de werknemers bij het uitvoeren van hun werk kunnen beïnvloeden.

  De externe diensten voor technische controles op de werkplaats moeten de rechtsvorm van een VZW (of een gelijkwaardige rechtsvorm) aannemen. Het maatschappelijk doel van de rechtspersoon bestaat in het beheer van de dienst en het vervullen van de opdrachten ervan. Om te worden erkend moeten de externe diensten voor technische controles eerst worden geaccrediteerd overeenkomstig norm NBN EN ISO/IEC 17020 (hetzij door Belac, hetzij door een andere instelling die medeondertekenaar is van de akkoorden van wederzijdse erkenning van de European Co-operation for Accreditation).

  Herhaaldelijk wordt in titel 5 van boek II van de codex beklemtoond dat de dienst onafhankelijk hoort te zijn. Hij mag dan ook niet tezelfdertijd externe dienst voor preventie en bescherming zijn. Hij mag andere onderzoeken en controles verrichten dan de in de wet vermelde, als daardoor zijn onafhankelijkheid niet in het gedrang komt en er geen belangenconflict bestaat met de personen die betrokken zijn bij het ontwerp, de fabricage, de installatie of het gebruik van de diverse toestellen en beschermingsmiddelen die zij controleren.

  De dienst moet beschikken over het vereiste technische personeel dat beantwoordt aan de volgende voorwaarden:

  • een goede technische en professionele opleiding;
  • binnen de dienst een gedegen opleiding en bijscholing krijgen;
  • de reglementering kennen en ervaring hebben op het stuk van het toezicht;
  • verslagen kunnen opstellen.

  De minister beslist over de erkenning van de externe dienst voor technische controles op de werkplaats: de erkenning kan worden verleend, gedeeltelijk worden verleend, worden verleend voor een beperkte duur of worden geweigerd. Er wordt eveneens voorzien in een sanctiemechanisme dat inhoudt dat de erkenning van een externe dienst voor technische controles die zich niet in regel stelt binnen de opgelegde termijn, kan worden beperkt of ingetrokken, of dat er slechts een voorlopige erkenning kan worden verleend.

  Bewaking van het netwerk EDTC

  De externe diensten voor technische controles op de werkplaats (EDTC's) en de erkende organismes (EO) voeren controles uit, in opdracht van een werkgever en in uitvoering van de wetgeving, van toestellen en installaties, zoals bijvoorbeeld liften, hoogwerkers, elektrische installatie, stoomtoestellen, ...

  De inspecteurs van de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk (AD TWW) van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO) stellen tijdens hun inspectiebezoeken in ondernemingen en instellingen soms bepaalde problemen en anomalieën vast m.b.t. dit keuringsgebeuren. Ook worden er soms problemen m.b.t. dit keuringsgebeuren door werkgevers of werknemers kenbaar gemaakt aan de AD TWW.

  Deze informatie (vaststellingen van de inspecteurs, informatie vanwege werkgevers en werknemers, ...) wordt gecentraliseerd door de netwerkwakers EDTC, zodat er een ruimer zicht op het functioneren van de individuele EDTC's en EO kan gecreëerd worden en van de sector in haar geheel.

  Door deze centralisatie van vaststellingen kunnen doelgerichter acties ondernomen worden, niet alleen t.o.v. een individuele EDTC of EO, maar ook t.o.v. de sector in haar geheel.

  De netwerkwakers EDTC onderhouden de nodige contacten met de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie (die instaat voor de erkenning van de EO), met Belac (onderdeel van de FOD Economie KMO, Middenstand en Energie, dat instaat voor het accreditatiegebeuren), met de Algemene Directie Humanisering van de Arbeid van de FOD WASO (die instaat voor de erkenning van de EDTC's en de wetgeving betreffende deze erkenning) en met de EDTC's en EO zelf rechtstreeks indien nodig.  

  Adviezen van de Hoge Raad voor preventie en bescherming op het werk