Betaling van het loon

Op deze pagina

  Indien de betaling van het loon in België plaatsvindt, moet het gebeuren volgens bepaalde regels vastgesteld in de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers :

  • Voor de werknemer die in België werkt moet het loon in geld worden uitbetaald in munt die in België wettelijk gangbaar is.
    
  • In principe mag het loon niet meer in cash geld (van hand tot hand) uitbetaald worden aan de werknemer, maar moet men gebruik maken van giraal geld (via overschrijving, circulaire cheque,…).

  Op dit algemeen principe is er evenwel een uitzondering voorzien waardoor de betaling van het loon in cash (van hand tot hand) nog kan gebeuren op voorwaarde er op het niveau van het paritair comité (activiteitensector) een collectieve arbeidsovereenkomst, een impliciet akkoord en een gebruik bestaat dat de betaling van hand tot hand toestaat. Een dergelijke afwijking bestaat in bepaalde paritaire comités (bijvoorbeeld het het Paritair Comité nr. 144 voor de Landbouw en het Paritair Comité nr. 145 voor het Tuinbouwbedrijf).In geval van uitbetaling van hand tot hand, moet de werkgever een kwitantie ter ondertekening voorleggen aan de werknemer. 

  • Voor de arbeiders moet het loon op gezette tijden worden uitbetaald, in beginsel ten minste tweemaal in de maand, met een tussenpoos van ten hoogste 16 dagen.  Voor de bedienden moet het loon in beginsel ten minste om de maand worden uitbetaald.
    
  • De datum van uitbetaling van het loon wordt vastgesteld bij collectieve arbeidsovereenkomst of in het arbeidsreglement.
   Bij ontstentenis hieraan moet het loon uiterlijk worden uitbetaald op de vierde werkdag na de arbeidsperiode waarvoor de uitbetaling geschiedt.
    
  • Sociale documenten

  Bij elke definitieve betaling wordt aan de werknemer een afrekening overhandigd.
  Bovendien moet de werkgever jaarlijks een individuele rekening opmaken voor elke werknemer die hij tewerkstelt.

   Dit document vermeldt op jaarbasis alle door de werknemer verrichte prestaties en de lonen die hem werden uitbetaald.

  Deze twee documenten laten de arbeidsinspectie toe om na te gaan of de minimale loonbedragen werden gerespecteerd.

  De werkgever die werknemers naar België detacheert wordt echter gedurende 12 maanden vrijgesteld van het opstellen en het bijhouden van de individuele rekening en de loonafrekening voor zover hij vergelijkbare documenten uit het oorsprongsland ter beschikking houdt van de inspectiediensten, op hun vraag.