Afwijking van de verplichting van het toepassen van de belgische loonvoorwaarden en de belgische reglementering inzake jaarllijkse vakantie

Op deze pagina

  De werkgever die werknemers in België detacheert is niet verplicht de de bepalingen van het Belgisch recht betreffende, enerzijds, de loonvoorwaarden en, anderzijds, de jaarlijkse vakantie toe te passen als de werkzaamheden die verricht worden de hiernavolgende cumulatieve voorwaarden vervullen :

  • het gaat om werkzaamheden met het oog op de initiële assemblage en/of de eerste installatie van een goed, die een wezenlijk bestanddeel uitmaken van een overeenkomst voor de levering van goederen,
  • deze werkzaamheden zijn noodzakelijk voor het in werking stellen van het geleverde goed,
  • deze werkzaamheden worden uitgevoerd door gekwalificeerde en/of gespecialiseerde werknemers van de leverende onderneming,
  • de duur van de bedoelde werken bedraagt niet meer dan acht dagen en
  • deze werkzaamheden behoren NIET tot  werkzaamheden in de bouwsector. 
    

  De activiteiten in de bouwsector omvatten alle activiteiten in de bouwsector die betrekking hebben op van nature onroerende goederen of op onroerende goederen door incorporatie en die de verwezenlijking, het herstel, het onderhoud, de wijziging of de vernietiging van bouwwerken beogen, en met name de volgende werkzaamheden : 

  • uitgravingswerk
  • grondwerk
  • opbouw
  • montage en demontage van geprefabriceerde elementen
  • inrichting of uitrusting
  • verbouwing
  • renovatie
  • herstelling
  • ontmanteling
  • afbraak
  • onderhoud
  • onderhoud - schilder- en schoonmaakwerken
  • sanering.