De werkgever

Op deze pagina

  Verantwoordelijkheid

  De werkgever is verantwoordelijk voor de preventie van de psychosociale risico’s in de onderneming.
  Hij beslist welke preventiemaatregelen moeten genomen worden om de situaties waarin psychosociale risico’s aanwezig zijn te voorkomen, de schade te voorkomen (wanneer de gevaarlijke situaties niet kunnen worden voorkomen) en uiteindelijk de schade te beperken.

  Deze maatregelen worden genomen:

  Hij zal deze maatregelen slechts nemen wanneer hij een impact heeft op het gevaar en voor zover het een objectief gevaar betreft.

  De wetgeving verplicht het treffen van bepaalde specifieke preventiemaatregelen, zoals:

  Het gebrek aan preventie en het niet respecteren van de wettelijke voorschriften kunnen vervolgd worden voor de correctionele rechtbank of het voorwerp uitmaken van een administratieve geldboete.

  Delegatie van bevoegdheden

  Elke werkgever kan in principe, op een uitdrukkelijke en gelimiteerde wijze, zijn leidinggevende bevoegdheden delegeren aan een derde. Deze derde, de gedelegeerde, moet het nodige gezag hebben en beschikken over de nodige competenties en de nodige middelen om de leidinggevende bevoegdheid die hem wordt gedelegeerd uit te kunnen voeren.

  De delegatie moet betrekking hebben op een welbepaalde deelactiviteit, in die zin dat het voorwerp van de delegatie duidelijk en precies moet afgebakend zijn. De gedelegeerde materie moet dus duidelijk omschreven worden zodat de gedelegeerde de beperkingen en de modaliteiten van zijn opdracht kent.

  Onder deze voorwaarden is het dus mogelijk voor de werkgever om bijvoorbeeld zijn opdrachten inzake het beheer van de verzoeken tot psychosociale interventie te delegeren aan een andere persoon, voor zover de gedelegeerde over de nodige beslissingsmacht beschikt voor het treffen van maatregelen ten aanzien van individuele situaties.