De preventieadviseur-arbeidsarts

Op deze pagina

  De preventieadviseur-arbeidsarts wordt in zijn professionele leven vaak geconfronteerd met werknemers wiens gezondheid is aangetast door de blootstelling aan psychosociale risico’s op het werk.

  De opdrachten van de preventieadviseur-arbeidsarts op het vlak van deze risico’s zijn de volgende:

  • Hij dient met deze risico’s rekening te houden in het kader van de verschillende medische onderzoeken.
    
  • Minstens eenmaal per jaar deelt hij aan de werkgever en de preventieadviseur psychosociale aspecten alle nuttige elementen mee die voortvloeien uit de medische onderzoeken en de bezoeken van de arbeidsplaatsen. Hij deelt deze informatie mee in de vorm van collectieve en anonieme gegevens. Het verstrekken van deze inlichtingen is nodig opdat de werkgever de collectieve maatregelen ter preventie van psychosociale risico’s in de onderneming kan evalueren en ze zo nodig kan aanpassen.
    
  • Wanneer hij vaststelt dat de gezondheidstoestand van de werknemer die hij onderzoekt is aangetast en dat dit zou kunnen voortvloeien uit de blootstelling aan psychosociale risico’s, informeert hij deze werknemer over de mogelijkheid om zich tot de preventieadviseur psychosociale aspecten of de vertrouwenspersoon te wenden. De arbeidsarts kan ook, met het schriftelijk akkoord van de werknemer, zelf een beroep doen op de preventieadviseur psychosociale aspecten wanneer hij oordeelt dat de werknemer niet in staat is dit zelf te doen.

  Op het vlak van informatie-uitwisseling voorziet de wetgeving het volgende:

  • De preventieadviseur-arbeidsarts kan informatie betreffende een werknemer uitwisselen met de preventieadviseur psychosociale aspecten of met de vertrouwenspersoon. Deze uitwisseling kan echter slechts gebeuren in het belang van de werknemer en op voorwaarde dat deze werknemer schriftelijk heeft toegestemd. Bij gebrek aan dit akkoord, moet de preventieadviseur-arbeidsarts zich rechtstreeks wenden tot de werknemer om te weten of hij stappen heeft ondernomen bij de preventieadviseur psychosociale aspecten of bij de vertrouwenspersoon. De preventieadviseur-arbeidsarts wordt dus niet automatisch op de hoogte gebracht van de identiteit van de werknemers die een informeel of formeel verzoek tot psychosociale interventie hebben ingediend.
    
  • Mits het schriftelijk akkoord van de werknemer, zal de preventieadviseur-arbeidsarts overleggen met de preventieadviseur psychosociale aspecten over de mogelijkheden voor ander werk en de maatregelen voor aanpassing van de werkpost van de werknemer wanneer hij vaststelt dat de gezondheidstoestand van deze werknemer is aangetast en dat dit zou kunnen voortvloeien uit de blootstelling aan psychosociale risico’s op het werk.
    
  • Mits het schriftelijk akkoord van de werknemer, zal de preventieadviseur-arbeidsarts het geschreven advies van de preventieadviseur psychosociale aspecten vragen wanneer de werknemer, voorafgaand aan het medisch onderzoek, een verzoek tot formele psychosociale interventie heeft ingediend.