De werknemers

Op deze pagina

  De werknemers moeten bijdragen aan de uitwerking van het beleid ter preventie van psychosociale risico’s in de onderneming.

  Zo moeten ze onder meer:

  • de procedures en instructies naleven;
  • de stressfactoren waarmee zij geconfronteerd worden meedelen aan de preventieadviseurs;
  • bijdragen aan de snelle oplossing van interpersoonlijke conflicten;
  • weigeren deel te nemen aan een groepsdynamiek waarbij een werknemer wordt uitgesloten;
  • zich onthouden van iedere daad van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk;
  • zich onthouden van elk misbruik van de procedures;

  Informatie en opleiding

  De werkgever moet de werknemers de nodige informatie verstrekken over:

  De werkgever moet de werknemers de nodige informatie en opleiding verstrekken over:

  De opleiding houdt in dat de werknemers een mondelinge uiteenzetting krijgen over de geschreven instructies zodat zij daarover vragen kunnen stellen.

  De contactgegevens van de preventieadviseur psychosociale aspecten of van de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk waarvoor hij werkt, alsook de contactgegevens van de eventuele vertrouwenspersonen moeten vermeld worden in het arbeidsreglement en op een voor de werknemers gemakkelijk toegankelijke plaats (door middel van een aanplakking, via het intranet, …).

  Het arbeidsreglement vermeldt eveneens een beschrijving van de procedures die een werknemer kan toepassen wanneer hij meent schade te ondervinden ten gevolge van psychosociale risico’s op het werk, alsook alle andere informatie waarvan de werkgever het nuttig acht deze mee te delen aan de werknemers.

  Model van de clausule toe te voegen aan het arbeidsreglement: zie artikel 19 van het model van arbeidsreglement (DOC, 186 KB) (PDF, 191.62 KB).