Het preventiebeleid

Op deze pagina

  Elke werkgever is verplicht om in zijn onderneming een beleid te voeren dat tot doel heeft het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk te bevorderen. Dit welzijnsbeleid is gesteund op het principe van de risicoanalyse.

  De risicoanalyse maakt het voor de werkgever mogelijk passende preventiemaatregelen uit te werken waardoor:

  • gevaren kunnen worden uitgeschakeld;
  • schade kan worden voorkomen; 
  • of schade kan worden beperkt.

  Het preventiebeleid moet niet alleen aandacht hebben voor de klassieke veiligheids- en gezondheidsrisico's zoals de risico's die voortvloeien uit het gebruik van gevaarlijke machines en chemische producten. Het dient ook aandacht te hebben voor de psychosociale risico’s op het werk.

  Daarbij is het de bedoeling van de wetgever om de ondernemingen ertoe aan te zetten vooraf na te denken over de in de onderneming aanwezige gevaren en collectieve preventiemaatregelen te treffen om schade aan de gezondheid van de werknemers te voorkomen.

  De individuele procedures worden slechts toegepast indien de collectieve preventie niet heeft gewerkt.