Actiemiddelen van de werknemer: de externe procedures

Op deze pagina

    Het doel van de wetgeving bestaat erin de risico’s op een hoger, collectief niveau te voorkomen.

    Wanneer de collectieve preventie niet heeft geleid tot het beëindigen van de gezondheidsschade voor de werknemers, kunnen zij gebruik maken van de interne procedures die toelaten preventiemaatregelen te treffen op het individuele niveau.

    Wanneer, ondanks het gebruik van deze procedures, de problematische situatie nog steeds blijft voortbestaan, kan de werknemer een klacht indienen bij de inspectie van het Toezicht op het Welzijn op het Werk of bij de arbeidsauditeur, een rechtsvordering indienen bij de arbeidsrechtbank of gebruik maken van de bemiddeling zoals geregeld in het Gerechtelijk Wetboek.