Coördinatiestructuur voor bouwplaatsen – art. 37 van het KB van 25 januari 2001 – geïndexeerd bedrag en berekeningswijze voor de indexering

Op deze pagina

  Artikel 37 van het koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen (hieronder KB TMB) vermeldt verschillende criteria, waarmee er rekening moet worden gehouden om te bepalen of een coördinatiestructuur voor de bouwplaats verplicht is en of dientengevolge de aan te stellen veiligheids- en gezondheidscoördinator van niveau A/niveau 1 moet zijn. 

  Een van de criteria is de totale prijs van de werken, geschat door de bouwdirectie belast met het ontwerp, BTW niet meegerekend.

  Het geïndexeerd bedrag volgens de criteria van artikel 37 van het KB TMB, bedraagt 3 725 000 sinds 1 mei 2022.

  De berekeningswijze voor de indexering is nu de volgende: 2 500 000 x (1,02)20 = 3 725 000 €.

  Toelichting

  2 500 000 is het te indexeren basisbedrag dat in art. 37 van KB TMB wordt vermeld.

  1,02 stemt overeen met de indexering van 2% die moet worden toegepast telkens als de spilindex voor het openbaar ambt door de afgevlakte gezondheidsindex wordt overschreden.

  1,02 moet nu door exponent 20 vermenigvuldigd worden, want de spilindex voor het openbaar ambt werd 20 keer door de afgevlakte gezondheidsindex overschreden tussen vandaag en het ogenblik waarop de spilindex voor het openbaar ambt de basisspilindex was die in art. 37 van KB TMB wordt vermeld (107,30 met basisjaar 1996 = 100).

  Een overzicht van de evolutie van de afgevlakte gezondheidsindex en van de spilindex staat op de website van het Belgische statistiekbureau Statbel, in de rubriek Thema's > Consumptieprijsindex > Consumptieprijsindex.

  De laatste spilindex voor het openbaar ambt die werd overschreden, was vastgelegd op 116,04 (met basisjaar 2013 = 100). Deze werd in april 2022 overschreden door de afgevlakte gezondheidsindex.

  Vanaf 1 mei 2022 is de nieuwe spilindex vastgelegd op 118,36. Vanaf de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de nieuwe spilindex 118,36 door de afgevlakte gezondheidsindex zal worden overschreden, zal men daarmee rekening moeten houden bij de berekeningswijze voor de indexering van het bedrag in art. 37 van het KB TMB.

  Bij de volgende overschrijding van de spilindex door de afgevlakte gezondheidsindex zal het geïndexeerd bedrag bedoeld in art. 37 van het KB TMB bedragen: 2 500 000 x (1,02)21 = 3 800 000 €.

  Vanaf de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de spilindex door de afgevlakte gezondheidsindex wordt overschreden 

  Aantal overschrijdingen van de spilindex door de afgevlakte gezondheidsindex waarmee rekening moet worden gehouden voor berekeningswijze van de indexering 

  Het geïndexeerd bedrag bedoeld in art. 37 van het KB bouwplaatsen 

  Huidige situatie vanaf 1 mei 2022
   

  20

  3 725 000 € 

  Bij de volgende overschrijding van de spilindex door de afgevlakte gezondheidsindex

  21

  3 800 000 €