Opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen

Op deze pagina

  Toelichting over titel 5 betreffende opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen van boek III van de codex over het welzijn op het werk

  Titel 5 van boek III van de codex over het welzijn op het werk vervangt de artikelen 575 tot 634 van het Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming. Deze artikelen waren zeer oud en hielden geen rekening met de huidige stand van de techniek. De belangrijkste verschillen met de oude reglementering zijn:

  • een duidelijk toepassingsgebied, zowel wat de opslagplaatsen zelf betreft (open en gesloten opslagplaatsen, uitgesloten toepassingen) als wat de aard van de vloeistoffen betreft (indeling in zeer licht ontvlambare, licht ontvlambare, ontvlambare en brandbare vloeistoffen);
  • in de bepalingen van titel 5 van boek III van de codex worden eerder principes opgelegd, terwijl de bijlagen bij deze titel meer gedetailleerde verplichtingen, soms uitgedrukt in cijfers, bevatten;
  • opslag in veiligheidskasten is toegelaten
  • realistische voorschriften voor de inhoud van de inkuiping bij de opslag in verplaatsbare recipiënten;
  • soepele verwijzing naar constructienormen van reservoirs (geen met naam opgelegde normen);
  • algemene voorschriften voor de periodieke keuring van reservoirs: er wordt geen welbepaalde keuringsmethode meer opgelegd, maar er wordt verwezen naar de constructienormen.

  De voorschriften van titel 5 van boek III van de codex zijn opgesteld in algemene termen, zodanig dat er geen tegenspraak is met de reglementering van de Gewesten over de opslag van ontvlambare vloeistoffen.

  De overgangsmaatregelen zijn zodanig opgevat dat reservoirs of tanks die het voorwerp uitmaken van een reglementair afgeleverde exploitatievergunning of milieuvergunning in dienst mogen blijven. Indien voor een bestaand reservoir geen bewijs kan geleverd worden dat hij gebouwd is volgens een code van goede praktijk of volgens regels van goed vakmanschap, moet er periodiek (minimum eens om de vijf jaar) een dichtheidsproef uitgevoerd worden door een deskundige.

  Specifieke toelichtingen

  Inkuiping van vast opgestelde reservoirs 

  Toelichting over artikel III.5-40 van de codex over het welzijn op het werk

  Moeten vast opgestelde reservoirs in een lokaal een inkuiping hebben ?

  Op het eerste zicht vertelt hoofdstuk III betreffende de algemene bepalingen voor alle vast opgestelde reservoirs van boek III, titel 5 van de codex over het welzijn op het werk niets over inkuipingen. Aangezien een vast opgestelde reservoir in een lokaal echter ook een 'tank' is (zie art. III.5-2, § 1, 14° van de codex), is ook hoofdstuk VI betreffende opslag in tanks van deze titel 5 en de bijhorende bijlage III.5-4 van toepassing en daar leest men alles over de inkuipingen.

  Aanleunen tegen een gebouw van een gesloten opslagplaats van verplaatsbare recipiënten met ontvlambare vloeistoffen

  Toelichting over bijlage III.5-1 van de codex over het welzijn op het werk

  Mag een gesloten opslagplaats van verplaatsbare recipiënten met (zeer) (licht) ontvlambare vloeistoffen buiten het gebouw gelegen, zomaar tegen het gebouw aanleunen, zonder te voldoen aan de voorschriften van art. 52 van het ARAB ?

  Antwoord: ja, op voorwaarde dat voldaan is aan de voorschriften gestipuleerd in punt 2.2. van de bijlage III.5-1 van de codex over het welzijn op het werk. Als de finaliteit, i.e.

  • opslagplaats uit onbrandbare materialen, metselwerk of beton en
  • géén brandoverslag mogelijk

  bereikt is, is de reglementering nageleefd (in dit geval is voldoende afstand dus de nulafstand).