Artikelen 29 en 30 van het koninklijk besluit bouwplaatsen gewijzigd door het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende overheidsopdrachten

Op deze pagina

  De artikelen 29 en 30 van het koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen (hierna koninklijk besluit bouwplaatsen) werden gewijzigd door de artikelen 158 en 159 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren (hierna koninklijk besluit 15 juli 2011 overheidsopdrachten). Deze wijzigingen traden in werking op 1 juli 2013.

  De wijzigingen aan de artikelen 29 en 30 van het koninklijk besluit bouwplaatsen hebben tot doel een aantal problemen op te lossen inzake de toepassing binnen het kader van bouwplaatsen die het voorwerp uitmaken van een overheidsopdracht. Ze worden hierna kort weergegeven.

  Wijziging van artikel 29

  Achtergrond

  Het artikel 29 van het koninklijk besluit bouwplaatsen heeft betrekking op de werven bedoeld in afdeling II en in artikel 26, § 3 van het koninklijk besluit bouwplaatsen (met name kleine werven met bouwwerken met een oppervlakte kleiner dan 500 m2 en niet gelijkgesteld met bouwwerken van 500 m2 of meer, met werkzaamheden van geringe omvang en zonder bijzondere gevaren en waar de werken worden uitgevoerd door meerdere aannemers). Sinds 2005 legt artikel 29 aan de tussenkomende partijen voor dergelijke kleine werven de verplichting op om onderling een schriftelijke overeenkomst af te sluiten met afspraken betreffende de uitvoering van de werkzaamheden en de te nemen preventiemaatregelen. In 2005 werd, met het oog op administratieve vereenvoudiging, voor deze kleine werven de verplichting geschrapt om een veiligheids- en gezondheidsplan op te stellen en werd deze vervangen door de verplichting een dergelijke overeenkomst te sluiten.

  Wijziging voor bouwplaatsen die het voorwerp uitmaken van een overheidsopdracht

  Het artikel 158 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 overheidsopdrachten voegt een lid toe aan artikel 29 van het koninklijk besluit bouwplaatsen. Dit toegevoegd lid laat aan de opdrachtgever die een aanbestedende overheid is in de zin van artikel 2 van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006, uitdrukkelijk de keuze tussen het opstellen van een veiligheids- of gezondheidsplan of het sluiten van een overeenkomst bedoeld in artikel 29 van het koninklijk besluit bouwplaatsen en dit voor de kleine werven bedoeld in artikel 29.

  Wijziging van artikel 30

  Achtergrond

  Het artikel 30 van het koninklijk besluit bouwplaatsen betreft alle bouwplaatsen waar de werkzaamheden worden uitgevoerd door meerdere aannemers, behalve de kleine werven bedoeld in artikel 29.

  Het artikel 30, eerste lid, van het koninklijk besluit bouwplaatsen verplicht de opdrachtgever om, ter gelegenheid van een offerteaanvraag voor het uitvoeren van bouwwerken, de nodige maatregelen te nemen opdat het veiligheids- en gezondheidsplan deel zou uitmaken van het bijzonder bestek of de documenten die dit vervangen.

  Het artikel 30, tweede lid van het koninklijk besluit bouwplaatsen legt aan de opdrachtgever de verplichting op er voor te zorgen dat de kandidaten bij hun offertes bepaalde informatie toevoegen (een afzonderlijk document waarin de kandidaten beschrijven op welke wijze zij het bouwwerk zullen uitvoeren om rekening te houden met het veiligheids- en gezondheidsplan en een afzonderlijke prijsberekening in verband met de door het veiligheids- en gezondheidsplan bepaalde preventiemaatregelen en –middelen).

  Wijziging ten aanzien van werven die het voorwerp uitmaken van een overheidsopdracht

  Het artikel 159 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 overheidsopdrachten voegt een vierde lid toe aan artikel 30 van het koninklijk besluit bouwplaatsen.

  Dit nieuwe lid van artikel 30 van het koninklijk besluit bouwplaatsen bepaalt dat de opdrachtgever die een aanbestedende overheid is in de zin van de artikel 2 van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006, de inschrijvers moet verplichten om bij hun offerte het document en de afzonderlijke prijszetting bedoeld in artikel 30, lid 2, 1° en 2° te voegen indien de coördinator-ontwerp (inzake veiligheid en gezondheid) aantoont dat dit document of deze prijsberekening noodzakelijk is opdat de maatregelen bepaald in het veiligheids- en gezondheidsplan daadwerkelijk kunnen worden toegepast en voor zover de coördinator-ontwerp de onderdelen verduidelijkt waarvoor dat document of die prijsberekening nodig is.

  Het wordt dus aan de coördinator-ontwerp overgelaten om te oordelen of het vragen van dit document of de prijsberekening aan de inschrijvers nodig is, en zo ja, de elementen te verduidelijken waarvoor de coördinator-ontwerp deze informatie wenst te ontvangen.

  Bovendien herformuleert het artikel 159 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 overheidsopdrachten het derde lid van artikel 30 om te verduidelijken dat de opdrachtgevers van tijdelijke of mobiele bouwplaatsen waarop de bepalingen van artikel 29 van toepassing zijn, vrijgesteld zijn van de toepassing van artikel 30, lid 1 en lid 2.

  Inwerkingtreding van de wijzigingen: 1 juli 2013

  De artikelen 158 en 159 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, die de artikelen 29 en 30 van het koninklijk besluit bouwplaatsen wijzigen treden in werking op 1 juli 2013 “voor de overheidsopdrachten, de opdrachten en de concessies voor openbare werken die vanaf 1 juli 2013 worden bekendgemaakt of hadden moeten worden bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie of in het Bulletin der Aanbestedingen, alsook voor de overheidsopdrachten, de opdrachten en de concessies voor openbare werken waarvoor, bij ontstentenis van een verplichting tot voorafgaande bekendmaking, vanaf 1 juli 2013 wordt uitgenodigd tot het indienen van een aanvraag tot deelneming of van een offerte.” (bron: artikel 2 van het koninklijk besluit van 2 juni 2013 tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006 en van de koninklijke uitvoeringsbesluiten ervan – Belgische Staatsblad 5 juni 2013).

  Meer informatie

  Zie het verslag aan de Koning bij het koninklijk besluit van 15 juli 2011 overheidsopdrachten (Belgisch Staatsblad 9 augustus 2011, p. 44930 tot 44932, 44998).