Certificatie van de coördinatoren voor tijdelijke of mobiele bouwplaatsen

Op deze pagina

  Gevallen en modaliteiten, waaronder termijnen

  Reglementaire basis

  Artikel 65 van het koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen reglementeert de certificatie van de coördinatoren.

  Gevallen voor welke de certificatie van de coördinatoren verplicht is

  De certificatie is verplicht (vanaf 31 december 2009) voor de coördinatoren van bouwplaatsen:

  • bedoeld in artikel 26, § 1 of artikel 26, § 2 van het koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen
  • en waarbij de totale oppervlakte van het (of de) te realiseren bouwwerk(en) gelijk is aan of groter is dan 500 m².

  NB: Het bouwen en het afbreken van bruggen, tunnels, viaducten, aquaducten, watertorens, torens, pylonen, fabrieksschouwen worden gelijkgesteld met bouwwerken met een totale oppervlakte gelijk aan of groter dan 500 m², ongeacht de totale oppervlakte van het of de bouwwerken.

  Modaliteiten

  Termijnen (verdaging van de termijnen)

  Het koninklijk besluit van 17 mei 2007 tot wijziging van artikel 65 van het koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen (B.S. 7 juni 2007) verdaagt:

  • de verplichting van de coördinatoren om zich te laten certificeren volgens de norm NBN EN ISO 17024 "Certificatie van personen", namelijk tegen uiterlijk 31 december 2009;
  • de verplichting van de coördinator om een door de certificatie-instelling verstrekt ontvangstbewijs te kunnen voorleggen waaruit blijkt dat hij bij die instelling een aanvraagdossier heeft ingediend om als coördinator-ontwerp of coördinator-verwezenlijking te worden gecertificeerd, namelijk tegen uiterlijk 31 december 2008.

  Het certificatieschema en de accreditatie van certificatie-instellingen afwachten

  Zolang het certificatieschema niet door een besluit is vastgesteld en geen certificatie-instelling is geaccrediteerd om de coördinatoren te certificeren:

  • zijn de coördinatoren in de onmogelijkheid de bovengemelde verplichtingen in verband met certificatie te eerbiedigen;
  • kan aan de coördinatoren geen verwijt worden gemaakt over het niet naleven van deze verplichtingen;
  • kunnen de coördinatoren niet gestraft worden voor het niet naleven van deze verplichtingen;
  • heeft het geen zin om de certificatie in lastenboeken op te leggen.

  Waar een dossier voor certificatie aanvragen of indienen

  Op dit ogenblik kan een dergelijk dossier nog niet bij een certificatie-instelling aangevraagd of ingediend worden omdat het certificatieschema nog niet door een besluit is vastgesteld.

  De inhoud van een dossier voor certificatie

  De inhoud van een dossier voor certificatie is nog niet gekend omdat het certificatieschema nog niet door een besluit is vastgesteld.