Schouwspelzalen: opgeheven artikelen 635 tot 681 van het ARAB

Op deze pagina

  Waarschuwing

  Deze toelichting is in de eerste plaats opgesteld als leidraad of instructie voor de ambtenaren belast met het toezicht op de regelgeving inzake de arbeidsveiligheid. Zij is bedoeld om, in concrete gevallen, een correcte interpretatie of stellingname mogelijk te maken en alzo op éénduidige en uniforme wijze duiding aan de toepassing van de wetgeving te geven.

  Dit betekent dat de invulling van deze toelichting door genoemde ambtenaren steeds onderworpen is aan hun pragmatisch oordeel, dat afhankelijk is van de elementen en de omstandigheden waarmee zij in welbepaalde en concrete gevallen op de arbeidsplaatsen geconfronteerd worden.

  Veralgemening van deze toelichting of van haar toepassing zonder meer op een specifiek geval kan bijgevolg aanleiding geven tot ernstige misinterpretaties van de regelgeving en is bijgevolg niet toegelaten. Voor interpretaties bij concrete gevallen of situaties kan echter steeds het advies van voornoemde ambtenaren ingewonnen worden.

  Schouwspelzalen

  Opgeheven artikels

  Bij koninklijk besluit van 28 januari 2003, in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd op 28 maart 2003, werden de artikelen 635 tot 681 van het Algemeen reglement voor de arbeidsbescherming (ARAB) opgeheven wat betreft de maatregelen van interne politie die betrekking hebben op de arbeidsbescherming. Tot het toepassingsgebied van bovenvermelde artikelen behoorden de schouwspelzalen zoals gedefinieerd in artikel 635a van het ARAB.

  Deze regelgeving had een dubbele invalshoek:

  • enerzijds de bescherming van de werknemers en gelijkgestelden, een bevoegdheid voor de Federale Overheidsdienst (FOD) Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Dit is de interne politie die betrekking heeft op de arbeidsbescherming;
  • anderzijds de bescherming van het publiek, een gewestelijke bevoegdheid. Dit is de politie van de ingedeelde inrichtingen, dewelke dus betrekking heeft op de bescherming van de omgeving, zowel extern als intern, inzonderheid de bescherming van het publiek. De Gewesten hebben de inhoud van de artikelen 635 tot 681 quasi integraal overgenomen in hun eigen regelgeving of maken nog gebruik van deze artikelen van titel III van het ARAB. Het is dan ook logisch dat bovenvermeld KB deze artikelen laat staan in het ARAB, doch ze enkel opheft wat betreft de maatregelen van interne politie die betrekking hebben op de arbeidsbescherming.

  In het kader van de administratieve vereenvoudiging komt er een einde aan bovenvermelde 'dubbele invalshoek'. Immers, voorheen diende ieder verzoek om afwijking van de voorschriften van de artikelen 635 tot 681 van het ARAB zowel aan de bevoegde federale overheid als aan de bevoegde gewestelijke overheid te worden gericht, wat een dubbel gebruik uitmaakte. Aangezien het aantal werknemers dat in de schouwspelzalen aanwezig is, verwaarloosbaar is in vergelijking tot het aantal toeschouwers, en dat de bescherming van eerstgenoemde in voldoende mate is gegarandeerd door de naleving van alle andere reglementaire welzijnsvoorschriften, gebaseerd op de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, berokkent bovenvermeld opheffings-KB geen nadeel aan de werknemers en hun welzijnsbescherming.

  Gevolgen van bovenvermeld opheffings-KB:
  • Ingevolge de opheffing van art. 635 b van het ARAB is voortaan art. 52 van het ARAB van toepassing voor de brandpreventie op plaatsen waar werknemers tewerkgesteld worden.
   Dit geeft geen aanleiding tot onverenigbaarheid met de voorschriften voor schouwspelzalen van de Gewesten omdat artikel 52 inzake de evacuatie van personen minder streng is dan de bewoordingen van het artikel 642 c.
   Stookplaatsen zijn daarentegen strikter gereglementeerd in art. 52.7. Dit stelt evenwel geen probleem, omdat de stookplaatsen van de schouwspelzalen, (mede door het artikel 653 van het A.R.A.B.) in de praktijk al aan het artikel 52.7 voldoen.
  • Ieder verzoek om afwijking van de voorschriften van de artikelen 635 tot 681 van het ARAB, en gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, is zonder voorwerp geworden.

  Advies van de Hoge Raad voor preventie en bescherming op het werk

  Advies nr. 40 van 14 december 2001 met betrekking tot een ontwerp van koninklijk besluit tot opheffing van § 3 "Schouwspelzalen" van afdeling IX, hoofdstuk II, titel III van het Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming, wat de maatregelen van interne politie betreft die betrekking hebben op de arbeidsbescherming (PDF, 58.04 KB)