Anciënniteits-, tewerkstellings- en beroepsloopbaanvoorwaarden

Op deze pagina

  Zowel voor het tijdskrediet met motief, als voor de landingsbanen gelden er specifieke voorwaarden inzake anciënniteit, tewerkstelling of beroepsloopbaan. Deze worden in dit deel besproken.

  De concrete berekeningswijze van de tewerkstellings- en loopbaanvoorwaarde wordt  toegelicht onder de rubriek “Berekening tewerkstellings- en loopbaanvoorwaarde”.

  Het tijdskrediet met motief

  Anciënniteitsvoorwaarde

  Om recht te hebben op tijdskrediet met motief, moet de werknemer een anciënniteit hebben van 24 maanden in de onderneming. 

  Concreet betekent dit dat de werknemer verbonden moet zijn geweest door een arbeidsovereenkomst met zijn werkgever gedurende de 24 maanden die voorafgaan aan de kennisgeving.  De arbeidsregeling, voltijds of deeltijds, is hierbij niet relevant.    

  Tewerkstellingsvoorwaarde

  Om recht te hebben op een vermindering van prestaties tot de helft, moet de werknemer effectief minstens 3/4de hebben gewerkt tijdens de 12 maanden voorafgaand aan de schriftelijke aanvraag tot het nemen van tijdskrediet.

  Om recht te hebben op 1/5de tijdskrediet, is een effectieve voltijdse tewerkstelling vereist tijdens de 12 maanden voorafgaand aan de schriftelijke aanvraag tot het nemen van tijdskrediet.

  Voor het voltijds tijdskrediet geldt er daarentegen geen tewerkstellingsvoorwaarde.

  Landingsbanen

  Anciënniteitsvoorwaarde

  Om recht te hebben op een landingsbaan moet de werknemer een anciënniteit hebben van 24 maanden in de onderneming.  Dit betekent dat de werknemer verbonden moet zijn geweest met zijn werkgever door een arbeidsovereenkomst gedurende de 24 maanden die de kennisgeving voorafgaan. 

  Het arbeidsregime (voltijds of deeltijds), speelt hierbij geen rol. De periode van 24 maanden kan bovendien worden ingekort in onderling akkoord tussen de werkgever en de werknemer. 

  Tewerkstellingsvoorwaarde

  Net zoals bij het tijdskrediet met motief, verandert de tewerkstellingsvoorwaarde naar gelang de vorm van de loopbaanvermindering in het kader van een landingsbaan.

  Om recht te hebben op een vermindering van prestaties tot de helft, moet de werknemer minstens 3/4de hebben gewerkt tijdens de 24 voorafgaande maanden.

  Voor de 1/5de landingsbaan, is het noodzakelijk dat de werknemer tijdens de 24 voorafgaande maanden hetzij voltijds, hetzij 4/5de in het kader van tijdskrediet (op basis van cao nr. 103 of cao nr. 77bis) is tewerkgesteld.

  De tewerkstellingsvoorwaarde moet vervuld zijn tijdens de 24 maanden die de door de werknemer bij de werkgever ingediende schriftelijke aanvraag voorafgaan.

  Beroepsloopbaanvoorwaarde

  Om recht te hebben op een halftijdse of 1/5de landingsbaan, geldt als algemene regel dat  de werknemer 55 jaar is op het ogenblik van de gewenste begindatum van de landingsbaan en een loopbaan heeft van 25 jaar als loontrekkende op het ogenblik van de schriftelijke kennisgeving. 

  Opgelet! In een aantal uitzonderingsgevallen kunnen werknemers al vanaf de leeftijd van 50 jaar  een landingsbaan  uitoefenen. Dat is o.m. het geval voor werknemer met een beroepsloopbaan als loontrekkende van minstens 28 jaar: een sectorale cao kan aan die werknemers al vanaf 50 jaar een recht op een 1/5 landingsbaan toekennen).