Instrument van de sociale partners

Op deze pagina

    Het tijdskrediet is een vorm van loopbaanonderbreking die geregeld wordt door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 van 27 juni 2012.  Deze cao werd gesloten door de sociale partners vertegenwoordigd in de Nationale Arbeidsraad.  Eventuele interpretatiekwesties of andere vragen met betrekking tot de bedoeling van de betrokken regeling, dienen dan ook in eerste instantie door de sociale partners zelf te worden verduidelijkt aangezien zij de auteurs van de betrokken regeling  zijn.  Ingeval van betwisting zal een rechterlijke uitspraak uitsluitsel kunnen geven.

    De tekst van cao nr.103 kan geraadpleegd worden op de website van de Nationale Arbeidsraad.  Het betreft een gecoördineerde versie waarin alle wijzigingen die tot op vandaag in de cao werden aangebracht, werden opgenomen.  Ook de vroegere cao over het tijdskrediet, cao nr.77bis, kan op dezelfde website worden teruggevonden.